Microsoft vraj rokuje s AOL o kúpe Winampu a služby Shoutcast

AOL mi­nu­lý týž­deň ozná­mil, že kon­čí so sof­tvé­rom Winamp na preh­rá­va­nie mé­dií pre za­ria­de­nia so sys­té­mom Win­dows a An­droid, kto­rý kú­pil v ro­ku 1999 od Nullsof­tu za 80 mi­lió­nov do­lá­rov. Pod­ľa server­a Tech­Crunch však spo­loč­nosť v sú­čas­nos­ti ro­ku­je s Mic­ro­sof­tom o pre­da­ji Winam­pu a aj služ­by na strea­mo­va­nie vi­deí Shout­cast, ta­kis­to vy­vi­nu­tej v Nullsof­te, kto­rej ko­niec sa vraj chys­tá ozná­miť ten­to týž­deň.

Obe spo­loč­nos­ti od­miet­li ko­men­to­vať tú­to zá­le­ži­tosť. Otáz­ne je, na čo by Mic­ro­soft vy­užil tie­to dva pro­duk­ty. Je­den neús­pech v ob­las­ti hud­by má už za se­bou (Zu­ne). Te­raz ve­ľa sta­vil na Xbox Mu­sic, kto­rý fun­gu­je na plat­for­mách Xbox 360, Win­dows 8, Win­dows RT, Win­dows Pho­ne, ako aj na za­ria­de­niach s An­droi­dom a iOS a po­nú­ka bez­plat­ný strea­ming, ako aj subskrip­cie a sťa­ho­va­nie hud­by.

Ako by do ob­ra­zu za­pad­li Winamp a Shout­cast, kto­rý má plat­for­mu fun­gu­jú­cu ako por­tál pre viac ako 50 000 rá­dií? Moh­la by to byť ďal­šia ob­lasť, kto­rú by pri­dal do Xbox Mu­sic na dopl­ne­nie fun­kcie per­so­na­li­zo­va­né­ho rá­dia na št­ýl Pan­do­ry. No preh­rá­vač sot­va bu­de udr­žia­vať pri ži­vo­te, veď by tak kon­ku­ro­val sám se­be. Mož­no chce len vy­užiť zna­los­ti skú­se­né­ho vý­vo­jo­vé­ho tí­mu.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter