Hodnota bitcoinov je ako na hojdačke, v Bratislave si za ne však už môžete kúpiť sendvič

V Bra­tis­la­ve bol mi­nu­lý týž­deň spre­vádz­ko­va­ný pr­vý bit­coi­no­vý auto­mat spo­loč­nos­ti La­mas­su. Za­tiaľ je umies­tne­ný v pries­to­roch Prog­res­sBa­ru a umož­ňu­je vy­me­niť eurá za bit­coi­ny v kur­ze Mt. Gox zvý­še­nom o jed­no per­cen­to. Do kon­ca no­vem­bra má byť nain­šta­lo­va­ný na svo­ju fi­nál­nu po­zí­ciu v kry­tej pa­sá­ži me­dzi uli­ca­mi Laurin­ská a Gor­ké­ho.

V Bra­tis­la­ve sa za bit­coi­ny mô­že­te naj­esť v po­boč­ke fas­tfoo­du Subway. Za­pla­tí­te po­mo­cou smar­tfó­nu a pe­nia­ze pu­tu­jú do vir­tuál­nej pe­ňa­žen­ky ob­chod­ní­ka bez to­ho, aby pla­til aké­koľ­vek pop­lat­ky ban­kám.

Ob­ľú­be­nosť di­gi­tál­nej me­ny stá­le ras­tie. Od za­čiat­ku ro­ka bit­coin po­sil­nil o viac ako tri­ti­síc per­cent, od ok­tób­ra sa je­ho hod­no­ta stroj­ná­so­bi­la. V pon­de­lok, keď ame­ric­ká vlá­da za­ča­la dis­ku­to­vať o tej­to vir­tuál­nej me­ne, pod­ľa kur­zu Mt. Gox do­siah­la re­kor­dných 900 do­lá­rov. No vzá­pä­tí v prie­be­hu 30 mi­nút za­sa kles­la na 650 do­lá­rov.

Po­tom sa hod­no­ta opäť zvý­ši­la na 770 do­lá­rov. Ak­tuál­ne je kurz po­mer­ne ko­lí­sa­vý, v sú­čas­nos­ti sa po­hy­bu­je na úrov­ni 740 do­lá­rov (540 eur) za bit­coin. Mno­hí sa pý­ta­jú, či je ob­cho­do­va­nie s bit­coin­mi dos­ta­toč­ne tran­spa­ren­tné a či neu­mož­ňu­je jed­no­duch­šie pou­ži­tie ne­zá­kon­ných pos­tu­pov.

Dob­rá sprá­va pre bit­coin mô­že byť, že se­nát­ny vý­bor v USA sí­ce ne­dos­pel k jed­noz­nač­né­mu sta­no­vis­ku v otáz­ke, či je vir­tuál­na me­na pre pou­ží­va­te­ľov ne­bez­peč­ná, no vo vý­sled­ku z ro­ko­va­nia vy­ply­nu­lo, že di­gi­tál­ne me­ny by ne­ma­li pred­sta­vo­vať hroz­bu. Vir­tuál­na me­na je pod­ľa sta­no­vis­ka vý­bo­ru „le­gi­tím­na fi­nan­čná služ­ba" s rov­na­ký­mi vý­ho­da­mi a ri­zi­ka­mi, aké sa spá­ja­jú s iný­mi on-li­ne pla­tob­ný­mi sys­té­ma­mi. Ani Fe­de­rál­ny re­zerv­ný sys­tém ne­má v plá­ne re­gu­lo­vať bit­coin.

Pod­ne­tom na ro­ko­va­nie Se­ná­tu bo­lo za­tvo­re­nie webo­vej strán­ky Sil­ky Road ame­ric­kou FBI. Na tom­to webe sa pre­dá­va­li dro­gy a iný ne­le­gál­ny to­var, pri­čom pou­ží­va­te­lia bo­li po­vin­ní za­pla­tiť bit­coin­mi.

Pod­ľa ana­ly­ti­kov zá­ujem re­gu­lá­to­rov má tra­dič­ne po­zi­tív­ny vplyv na ce­nu bit­coi­nu. Oba­vy vlá­dy sú po­cho­pi­teľ­né, je to me­na mi­mo jej do­mé­ny, na kto­rú cen­trál­ne ban­ky ne­ma­jú vplyv. „Te­raz sa vy­uží­va v re­la­tív­ne ma­lom roz­sa­hu, no pri­ja­té vlád­ne roz­hod­nu­tie by moh­lo mať šir­šie dôs­led­ky - expe­ri­men­ty s vir­tuál­nou me­nou sa mô­žu v bu­dúc­nos­ti roz­ší­riť," po­ve­dal Jan Lam­bregts, ve­dú­ci vý­sku­mu fi­nan­čných tr­hov v ho­lan­dskej ban­ke Ra­bo­bank.

Tran­sak­cie v bit­coi­noch sú ma­lé v po­rov­na­ní s ofi­ciál­ny­mi me­na­mi kra­jín. Ale od svoj­ho vzni­ku v ro­ku 2008 je to čo­raz po­pu­lár­nej­ší spô­sob on-li­ne pla­tieb. V sú­čas­nos­ti pod­ľa webo­vej strán­ky Bit­coin­charts, kto­rá pos­ky­tu­je fi­nan­čné in­for­má­cie o tej­to me­ne, exis­tu­je viac než 12 mi­lió­nov bit­coi­nov.

Zdroj: geekwire.com
bbc.co.uk
dsl.sk

 


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter