BITE: 10 dôvodov, prečo sa vám oplatí prísť v piatok aj v sobotu

BI­TE je za dve­ra­mi, ak eš­te stá­le vá­ha­te, čo bu­de­te ro­biť ten­to ví­kend, tu je de­sať dô­vo­dov, pre­čo by ste ma­li prísť v pia­tok 22. a v so­bo­tu 23. no­vem­bra do bra­tis­lav­skej In­che­by. V pia­tok je vstup pre ve­rej­nosť od 12. ho­di­ny, v so­bo­tu od 9. ho­di­ny, vždy sme tu pre vás do 18. ho­di­ny. Viac na www.bi­te.sk.

1. Crash tes­ty

Dneš­ná tech­ni­ka vy­dr­ží aj oblia­tie vo­dou, aj oheň. Úder kla­di­vom nep­re­ži­je ani hli­ní­ko­vý no­te­book, ani tvr­de­né sklo. Mu­čia­ce nás­tro­je re­dak­cie PC RE­VUE sú nab­rú­se­né a dôk­lad­ne si otes­tu­je­me ne­vin­né kús­ky mo­der­nej elek­tro­ni­ky.

Bite-Crash.jpg

2. Tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky a pred­pre­mié­ry

Naj­nov­šie pro­duk­ty IT, ne­horľa­vé tab­le­ty, naj­rý­chlej­šie no­te­boo­ky, po­čí­ta­če všet­kých zna­čiek, naj­nov­šie tab­le­ty a mo­bil­né te­le­fó­ny na okam­ži­té vy­skú­ša­nie pria­mo vo va­šich ru­kách.

Bite-1.jpg

3. Her­né kon­zo­ly PS4 a Xbox One

Štart no­vých next-gen kon­zol tak­mer obi­šiel Slo­ven­sko, no v čas­ti BI­TE Ga­mes bu­dú oba sys­té­my pod jed­nou stre­chou. PS4 bu­de mať slo­ven­skú pred­pre­mié­ru (u nás sa dos­ta­ne do pre­da­ja až 13. de­cem­bra) a Xbox One de­bu­tu­je sú­čas­ne s uve­de­ním na európ­skych tr­hoch. For­za 5? Áno! Ry­se? Áno! Killzo­ne? ÁNO!

Bite-Games.jpg

4. Od­bor­né pred­náš­ky

V pia­tich pred­náš­ko­vých sá­lach vy­stú­pia nas­lo­vov­za­tí od­bor­ní­ci, a to nie­len z ob­las­ti IT, kto­rí po­ra­dia, ako „vy­tu­no­vať" po­čí­tač, aký mo­bil kú­piť ale­bo ako sa tvo­ria mo­der­né ap­li­ká­cie. Má­me pre vás aj špe­ciál­nu pred­náš­ku o tren­doch v ob­las­ti IT, na kto­rej vy­stú­pia aj za­ují­ma­ví hos­tia.

Bite-Novinky.jpg

5. Pred­via­noč­né ná­ku­py so zľa­va­mi

Pre­čo od­kla­dať ná­ku­py via­noč­ných dar­če­kov, keď mô­že­te po­čí­ta­če, tab­le­ty, smar­tfó­ny, prís­lu­šen­stvo, hry aj no­vé kon­zo­ly kú­piť so zľa­va­mi u par­tne­rov Brloh, An­dreas­hop, Shark či TPD pria­mo na vý­stav­nej plo­che?

6. Tur­na­je a roz­dá­vač­ky so skve­lý­mi ce­na­mi za­dar­mo

Roz­dá­va­nie dar­če­kov a bles­ko­vé sú­ťa­že o vec­né ce­ny má­me aj ten­to rok. Tre­ba len zbys­triť sluch, aby ste po­ču­li mo­de­rá­to­ra, a za­po­jiť sa do rôz­nych tur­na­jov.

Bite-Rozdavacky.jpg

7. Po­čí­ta­čo­vé mú­zeum

Kto vie, ako vy­ze­rá za­kri­ve­ný ob­raz na čier­no­bie­lom te­le­ví­zo­re, ru­ku ho­re! A kto si mys­lí, že pred cé­deč­ka­mi váž­ne ne­bo­lo žiad­ne iné zá­zna­mo­vé mé­dium, mal by nas­me­ro­vať kro­ky do tej­to sek­cie, kde tí star­ší bu­dú pot­re­bo­vať vrec­kov­ky.

8. Stret­nu­tie s re­dak­tor­mi PC RE­VUE a Sec­tor.sk + pa­ne­lo­vá dis­ku­sia

Má­te svoj­ho ob­ľú­ben­ca, ale bá­li ste sa ho pri­dať me­dzi pria­te­ľov, pre­to­že ne­vie­te, ako vy­ze­rá? Pri­raď­te k me­nám tvá­re a pot­ras­te im pra­vi­cou! Ne­bu­dú v kliet­kach ani ka­ran­tén­nych zó­nach, ale voľ­ne sa po­hy­bo­vať me­dzi ľuď­mi. Na­vy­še v so­bo­tu o 12. ho­di­ne bu­de pa­ne­lo­vá dis­ku­sia, kde sa mô­že­te spý­tať čo­koľ­vek napr. aj ria­di­te­ľa fir­my Mic­ro­soft.

Bite-Redaktori.jpg

9. YouTu­be Ce­leb­ri­ty na­ži­vo

Len sa priz­naj­te, že se­dí­te pred ka­nál­mi YouTu­be dlh­šie ako pred te­le­ví­zo­rom. Go­Go, Se­las­sie, Asi­mis­ter, Dom­kis, Du­ke, Frea­kout a ďal­ší sa prí­du nie­len uká­zať, ale aj po­roz­prá­vať s fa­nú­šik­mi.

10. Má­me pre vás aj prek­va­pe­nie v po­do­be čis­to slo­ven­ské­ho pro­duk­tu.

O tom však už pria­mo na mies­te, prek­va­pe­nia sa ne­ma­jú prez­rá­dzať...Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter