Výroba nového PlayStationu stojí 381 dolárov, SONY na ňom zarobí iba 18 USD

Spo­loč­nosť So­ny z pre­da­ja svo­jich her­ných kon­zol nep­ro­fi­tu­je. V ro­ku 2006 uvied­la na trh PlayS­ta­tion 3, kto­rý sa v tej do­be pre­dá­val za niž­šiu ce­nu, ako bo­li vý­rob­né nák­la­dy. Si­tuácia sa v prí­pa­de PS4 neo­pa­ku­je, roz­diel me­dzi vý­rob­nou a pre­daj­nou ce­nou je však mi­ni­mál­ny.

Pod­ľa in­for­má­cií por­tá­lu AllThingsD sto­jí vý­ro­ba no­vej kon­zo­ly 381 do­lá­rov. Naj­drah­šou sú­čias­tkou kon­zo­ly je nez­vy­čaj­ne veľ­ký mik­rop­ro­ce­sor, kto­rý vy­rá­ba spo­loč­nosť AMD. Je­ho vý­rob­ná ce­na je 100 do­lá­rov. 88 do­lá­rov za­pla­tí So­ny za 16 pa­mä­ťo­vých či­pov, 37 USD za pev­ný disk od spo­loč­nos­ti Sea­ga­te. V kon­zo­le sa na­chá­dza­jú aj bez­drô­to­vé či­py od Mar­vel­lu a Skyworks a op­tic­ká Blu-ray me­cha­ni­ka. Ďal­ších 18 do­lá­rov sto­jí zho­to­ve­nie bez­drô­to­vé­ho ov­lá­da­ča, kto­rý je sú­čas­ťou ba­le­nia. Na­koľ­ko sa za­ria­de­nie pre­dá­va v ob­cho­doch za 399 do­lá­rov, So­ny z pre­da­ja no­vé­ho PlayS­ta­tio­nu prak­tic­ky nep­ro­fi­tu­je, mož­no je do­kon­ca v ma­lej stra­te.

ITN_Vyroba noveho PlayStationu.jpg

Pre po­rov­na­nie, vý­ro­ba no­vé­ho iPa­du Air sto­jí 274 do­lá­rov a tab­let sa pre­dá­va za 499 USD. V prí­pa­de iP­ho­nu 5S je mar­ža eš­te vy­ššia. Spo­loč­nos­ti, kto­ré vy­rá­ba­jú her­né kon­zo­ly, z vý­ro­by har­dvé­ru nep­ro­fi­tu­jú, za­rá­bať sa sna­žia na sof­tvé­ri a služ­bách - napr. hra­nie on­li­ne mul­tip­layeru cez inter­net vy­ža­du­je pla­te­nie pré­mio­vé­ho člen­stva.

V po­rov­na­ní s uve­de­ním kon­zo­ly PS3 je na tom dnes So­ny lep­šie. PlayS­ta­tion 3 sa pre­dá­val za 599 do­lá­rov, vý­ro­ba stá­la 805 do­lá­rov. Spo­loč­nosť ča­som uvied­la na trh aj lac­nej­šie a nov­šie mo­de­ly a v ro­ku 2009 ste si PS3 moh­li kú­piť za po­lo­vič­nú ce­nu. So­ny bol však stá­le v stra­te, za vý­ro­bu za­pla­til o 37 do­lá­rov viac.

PlayS­ta­tion 4 je v Ame­ri­ke v pre­da­ji od 15. no­vem­bra. Do Euró­py sa dos­ta­ne bu­dú­ci pia­tok, slo­ven­ská pre­mié­ra je nap­lá­no­va­ná na 13. de­cem­bra. Kon­zo­la sa bu­de u nás pre­dá­vať za 399 EUR.

Zdroj: allthingsd.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter