Armáda USA nakupuje od slovenskej high-tech spoločnosti ďalšie letecké simulátory

Tren­čian­ska spo­loč­nosť Vir­tual Reali­ty Me­dia, a. s. (VRM), pô­so­bia­ca v ob­las­ti vý­vo­ja a vý­ro­by si­mu­lač­ných tech­no­ló­gií, zís­ka­la v tých­to dňoch v po­ra­dí už svoj tre­tí kon­trakt od Ar­má­dy USA na do­dáv­ku šty­roch naj­mo­der­nej­ších le­tec­kých si­mu­lá­to­rov v dvoch rôz­nych tech­nic­kých vy­ho­to­ve­niach v cel­ko­vej hod­no­te viac ako 10 mi­lió­nov USD.

Si­mu­lá­to­ry ur­če­né na vý­cvik pi­lo­tov vr­tuľ­ní­kov Mi-17 bu­dú do­da­né v prie­be­hu ro­ku 2014. Dve vý­cvi­ko­vé za­ria­de­nia bu­dú in­šta­lo­va­né na vo­jen­skej le­tec­kej zá­klad­ni Fort Ruc­ker (Ala­ba­ma, USA) a ďal­šie dve sme­ru­jú do Ká­bu­lu v Af­ga­nis­ta­ne. Slo­ven­ský vý­rob­ca sa tak bu­de môcť poch­vá­liť do­dáv­kou už ôs­mich le­tec­kých si­mu­lá­to­rov Mi-17 pre to­ho is­té­ho zá­kaz­ní­ka v cel­ko­vej hod­no­te viac ako 20 mi­lió­nov USD.

Spo­loč­nosť VRM par­ti­ci­po­va­la aj na vý­vo­ji a vý­ro­be troch si­mu­lá­to­rov pre vo­jen­ské tak­tic­ké dop­rav­né lie­tad­lá G222/C-27, kto­ré bo­li pros­tred­níc­tvom Ar­má­dy USA do­da­né a in­šta­lo­va­né v Af­ga­nis­ta­ne v ro­ku 2012.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter