ŠKOLSTVO: Školy dostanú 22-tisíc tabletov

Zmlu­vu na pos­kyt­nu­tie ne­náv­rat­né­ho fi­nan­čné­ho prís­pev­ku zo štruk­tu­rál­nych fon­dov viac ako 45,9 mil. eur pod­pí­sa­li zá­stup­co­via Úra­du vlá­dy SR a mi­nis­ter­stvo škol­stva

Tab­le­ty či inter­ak­tív­ne ta­bu­le zís­ka­jú ško­ly na Slo­ven­sku. Zís­kať by ich ma­li v rám­ci ná­rod­né­ho pro­jek­tu, kto­rý je fi­nan­co­va­ný z euro­fon­dov, z ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti. Zmlu­vu na pos­kyt­nu­tie ne­náv­rat­né­ho fi­nan­čné­ho prís­pev­ku zo štruk­tu­rál­nych fon­dov viac ako 45,9 mil. eur v tých­to dňoch pod­pí­sa­li zá­stup­co­via Úra­du vlá­dy SR a mi­nis­ter­stvo škol­stva.

"Pros­tred­níc­tvom mo­der­ných di­gi­tál­nych a učeb­ných po­mô­cok pre ško­ly pod­po­rí­me mo­der­ný vzde­lá­va­cí pro­ces v re­gio­nál­nom škol­stve," in­for­mu­je ho­vor­ca mi­nis­tra škol­stva Mi­chal Ka­li­ňák. Ško­ly vy­ba­via di­gi­tál­ny­mi učeb­ný­mi po­môc­ka­mi a sprís­tup­nia im elek­tro­nic­ké služ­by na tvor­bu škol­ských vzde­lá­va­cích prog­ra­mov.

„Cie­ľom pro­jek­tu je aj pre­po­je­nie škol­ské­ho vzde­lá­va­nia s do­má­cou príp­ra­vou žia­kov za účas­ti ro­di­čov, a to sprís­tup­ne­ním di­gi­tál­ne­ho vzde­lá­va­cie­ho ob­sa­hu a ďal­ších di­gi­tál­nych po­mô­cok i ma­te­riá­lov," ho­vo­rí mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič. V rám­ci toh­to pro­jek­tu ško­lám ok­rem iné­ho do­da­jú prib­liž­ne 22 000 tab­le­tov a kaž­dej ško­le, kto­rá spl­ní kri­té­riá na vy­učo­va­nie di­gi­tál­nym spô­so­bom, mi­ni­mál­ne jed­nu inter­ak­tív­nu ta­bu­ľu. Pro­jekt potr­vá do kon­ca sep­tem­bra 2015.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter