Apple v spore so Samsungom uspel na odvolacom súde

Ame­ric­ký fe­de­rál­ny od­vo­la­cí súd na­ria­dil niž­šie­mu sú­du v Ka­li­for­nii, že mu­sí zno­vu ot­vo­riť a pre­hod­no­tiť svo­je roz­hod­nu­tie za­miet­nuť návrh spo­loč­nos­ti App­le na­mie­re­ný pro­ti spo­loč­nos­ti Sam­sung. Ame­ric­ká spo­loč­nosť navrh­la za­ká­zať pre­daj niek­to­rých tab­le­tov a smar­tfó­nov od spo­loč­nos­ti Sam­sung v USA, pre­to­že pod­ľa fir­my App­le po­ru­šu­jú jej pa­ten­ty.

Od­vo­la­cí súd roz­ho­dol, že niž­ší súd zneu­žil svo­ju prá­vo­moc, keď od­mie­tol návrh na zá­kaz pre­da­ja a na­ria­dil niž­šie­mu sú­du, aby to­to po­da­nie zno­vu zvá­žil. Ka­li­for­nský súd vy­dal za­mie­ta­vé sta­no­vis­ko v de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ku.

App­le a Sam­sung ve­dú práv­ne spo­ry v de­siat­ke kra­jín. Pa­ten­to­vú voj­nu od­štar­to­val App­le, keď ob­vi­nil ju­ho­kó­rej­ské­ho kon­ku­ren­ta z "ot­roc­ké­ho" ko­pí­ro­va­nia in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov iP­ho­ne a tab­le­tov iPad. Sam­sung na to za­rea­go­val sé­riou ža­lôb pro­ti App­le.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter