Prieskum: Firmy plánujú intenzívne využívanie videokonferencií

Dô­le­ži­tosť vi­dea ako nás­tro­ja na ko­mu­ni­ká­ciu v pod­ni­koch bu­de rásť. Na sve­do­mí to má no­vá ge­ne­rá­cia ma­na­žé­rov, kto­rá pos­tup­ne pri­chá­dza na ve­dú­cej po­zí­cie vo fir­mách. Ako uká­zal vý­skum spo­loč­nos­ti Cis­co, 61 % mla­dých ma­na­žé­rov sa to­tiž spo­lie­ha v ho­ri­zon­te pia­tich až de­sia­tich ro­kov na vy­uži­tie bu­si­ness-class vi­dea na ko­mu­ni­ká­ciu a spo­lup­rá­cu s ko­le­ga­mi, ob­chod­ný­mi par­tner­mi i ce­lý­mi tí­ma­mi.

Bu­si­ness-class vi­deo je syn­ony­mum vy­so­ko kva­lit­né­ho, spo­ľah­li­vé­ho a bez­peč­né­ho vi­dea si­mu­lu­jú­ce­ho reál­ne stret­nu­tia. Vďa­ka svo­jim pa­ra­met­rom tak mô­že v mno­hých prí­pa­doch pl­no­hod­not­ne nah­ra­diť osob­né ob­chod­né stret­nu­tia.

V prí­pa­de ve­de­nia tí­mu s viac než 50 ľuď­mi je zá­ujem mla­dých ma­na­žé­rov eš­te väč­ší a s vy­uží­va­ním vi­deo­ho­vo­rov po­čí­ta až 70 % z nich. Vo vy­uží­va­ní vi­deo­kon­fe­ren­cie vi­dí znač­né po­zi­tí­va pre fir­mu 87 % res­pon­den­tov. Za hlav­né prí­no­sy po­va­žu­jú ús­po­ry ply­nú­ce z ob­me­dzenia ces­to­va­nia, zlep­še­nie pod­mie­nok na prá­cu z do­mu a zlep­še­nie vzťa­hov s par­tner­mi či ko­le­ga­mi. De­väť z de­sia­tich res­pon­den­tov na­vy­še po­va­žu­je fir­mu, kto­rá vy­uží­va vi­deo­ho­vo­ry, za viac at­rak­tív­nue a up­red­nos­tni­lo by ju pri vý­be­re za­mes­tná­va­te­ľa.

Pod­ľa 94 % ma­na­žé­rov, kto­rí ma­jú skú­se­nos­ti s ko­mu­ni­ká­ciou sťa­že­nou ja­zy­ko­vý­mi roz­diel­mi, bu­si­ness-class vi­deo ta­kis­to po­má­ha pre­ko­ná­vať ja­zy­ko­vé ba­rié­ry.

S ďal­ším tech­no­lo­gic­kým vý­vo­jom oča­ká­va­jú ma­na­žé­ri no­vé fun­kcie, kto­ré poz­dvih­nú vi­deo­ho­vo­ry na vy­ššiu úro­veň. 54 % res­pon­den­tov by uví­ta­lo mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia vi­dea.

Chcú fun­kcie, kto­ré im do­vo­lia vi­deo edi­to­vať, ľah­ko stri­hať a zdie­ľať cez so­ciál­ne sie­te ale­bo tvo­riť zá­znam naj­dô­le­ži­tej­ších čas­tí. Zá­ujem pre­ja­vi­li aj o si­mul­tán­ny prek­lad, vy­ska­ko­va­cie ok­ná s kon­texto­vý­mi in­for­má­cia­mi či mož­nosť pre­po­je­nia s plat­for­ma­mi, ako je Lin­ke­dIn či Sa­les­for­ce.com.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter