Microsoft ruší kontroverzné hodnotenia zamestnancov

Ma­na­žé­ri v Mic­ro­sof­te už ne­bu­dú mu­sieť svo­jich za­mes­tnan­cov znám­ko­vať a nás­led­ne ich zo­ra­ďo­vať na reb­ríč­ku od jed­not­ky do päť­ky. Ten­to „kas­to­vý“ sys­tém bol kľú­čo­vým pri po­vy­šo­va­ní či pri vy­plá­ca­ní bo­nu­sov, ale mno­ho zo sú­čas­ných aj bý­va­lých za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti sa sťa­žu­je, že hod­no­te­nie zá­vi­se­lo od ná­la­dy ma­na­žé­ra a vie­dlo k nez­dra­vej sú­ťa­ži­vos­ti.

Sú­čas­ný sys­tém Mic­ro­soft s okam­ži­tou plat­nos­ťou vy­me­nil za čas­tej­šie a kva­lit­nej­šie hod­no­te­nie za­mes­tnan­cov v uto­rok. Ten­to kas­to­vý sys­tém bol veľ­mi po­pu­lár­ny v 80. ro­koch. Ako pr­vá ho za­vied­la spo­loč­nosť Ge­ne­ral Elec­tric po­čas ve­de­nia Jac­ka Wel­cha, za­mes­tnan­com s níz­kym hod­no­te­ním sa od­po­rú­ča­lo fir­mu opus­tiť.

„Niek­to si mys­lí, že je od­strá­ne­nie dol­ných de­sia­tich per­cent kru­té ale­bo bru­tál­ne, ale nie je,“ na­pí­sal Welch vo svo­jej kni­he Jack: Straight from the Gut. „Nie je nič kru­tej­šie než vy­čká­vať a po­ve­dať ľu­ďom na sklon­ku ich ka­rié­ry, že do toh­to od­bo­ru ne­pa­tria.“ GE však ten­to sys­tém hod­no­te­nia zru­šil s prí­cho­dom Wel­chov­ho nás­tup­cu Jef­frey­ho Im­mel­ta, kto­rý pre­fe­ru­je slov­né hod­no­te­nie a ve­de­nie za­mes­tnan­cov k lep­ším vý­ko­nom.

Di­ck Gro­te, kon­zul­tant a autor kni­hy, o tom­to hod­no­te­ní ho­vo­rí, že prob­lém toh­to sys­té­mu je čias­toč­ne aj v je­ho náz­ve, kto­rý vy­vo­lá­va ne­ga­tív­ne aso­ciá­cie. Gro­te od­ha­du­je, že mi­ni­mál­ne 30 % spo­loč­nos­tí zo zoz­na­mu For­tu­ne 500 ten­to sys­tém pou­ží­va pod prí­jem­ne zne­jú­ci­mi náz­va­mi, nap­rík­lad „ria­de­nie ta­len­tov“.

Niek­to­ré spo­loč­nos­ti skú­ša­jú aj tech­ni­ku hod­no­te­nia s náz­vom ka­lib­rá­cia, pri kto­rej hod­no­tia ma­na­žé­ri vzá­jom­ne po­dob­né tí­my. Tá­to tech­ni­ka je čo­raz po­pu­lár­nej­šia. Fir­my, kto­ré za­čí­na­li ako ma­lé star­tu­py a rých­lo sa roz­rást­li na glo­bál­ne spo­loč­nos­ti, ma­jú čas­to prob­lém náj­sť ideál­ne rie­še­nie. Ama­zon.com či Dell pou­ží­va­jú pri hod­no­te­ní za­mes­tnan­cov pr­vky Bello­vej kriv­ky.

Mic­ro­soft ten­to sys­tém pou­ží­val nie­koľ­ko de­kád, pre­šiel však už množ­stvom zmien. Ho­vor­ca spo­loč­nos­ti ne­mo­hol uviesť, ke­dy Mic­ro­soft ten­to sys­tém za­vie­dol, nez­ve­rej­nil ani po­čet per­cent za­mes­tnan­cov s jed­not­li­vý­mi znám­ka­mi.

Od utor­ka bu­dú ma­na­žé­ri Mic­ro­sof­tu hod­no­tiť za­mes­tnan­cov čas­tej­šie a bu­dú na ich vý­ko­ny pos­ky­to­vať spät­nú väz­bu. Ma­na­žé­ri bu­dú mať ta­kis­to väč­šiu flexibi­li­tu pri roz­de­ľo­va­ní bo­nu­sov.

No­vý sys­tém uka­zu­je, že ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Ste­ve Ballmer sa sna­ží po­čas svo­jich pos­led­ných me­sia­cov zme­niť nie­len stra­té­giu spo­loč­nos­ti, ale aj fi­rem­nú kul­tú­ru.

Pod­ľa Sa­mue­la Cul­ber­ta, pro­fe­so­ra na An­der­so­no­vej ško­le ma­naž­men­tu, je zos­ta­vo­va­nie roč­ných preh­ľa­dov zle vy­uži­tý čas ma­na­žé­rov. „Prá­cou šé­fa nie je hod­no­tiť,“ po­ve­dal. „Prá­cou šé­fa je uro­biť zo všet­kých za­mes­tnan­cov s naj­vyš­ším hod­no­te­ním.“

Zdroj: Com­pu­terWorld
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter