Ak udržíme tempo, o 2-3 roky sa v informatizácii vyrovnáme Rakúsku

Re­zort fi­nan­cií na kon­gre­se ITA­PA pr­výk­rát ve­rej­ne ozná­mil zoz­nam e-slu­žieb pre ob­ča­nov, kto­ré už fun­gu­jú ale­bo bu­dú spus­te­né k za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. Ak bu­de Slo­ven­sko pok­ra­čo­vať v mo­men­tál­nom tem­pe, o dva-tri ro­ky sa v in­for­ma­ti­zá­cii do­ká­že­me vy­rov­nať dneš­né­mu Ra­kús­ku," po­ve­dal na zá­ver kon­gre­su ITA­PA Pa­vel Boj­ňan­ský, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ sek­cie in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti na mi­nis­ter­stve fi­nan­cií.

Účas­tní­ci kon­gre­su sa doz­ve­de­li de­tai­ly no­vé­ho prog­ra­mo­vé­ho ob­do­bia a ot­vo­re­ne sa ho­vo­ri­lo aj o chy­bách, kto­ré v up­ly­nu­lom ob­do­bí spô­so­bi­li meš­ka­nie ale­bo do­kon­ca úpl­né stros­ko­ta­nie niek­to­rých pro­jek­tov in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti.

Od­bor­ní­ci z ob­las­ti in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií od­ha­du­jú, že na in­for­ma­ti­zá­ciu vrá­ta­ne elek­tro­nic­kých slu­žieb pre ob­ča­nov by moh­lo Slo­ven­sko z európ­skych fon­dov zís­kať v ro­koch 2014 až 2020 spo­lu až dve mi­liar­dy eur. Mu­sia sa však od­strá­niť ne­dos­tat­ky, kto­ré v mi­nu­los­ti vznik­li. Lu­káš Lu­káč z mi­nis­ter­stva fi­nan­cií ich opí­sal v troch bo­doch: „Zlep­šiť tre­ba pro­ce­sy v prip­ra­vo­va­nej le­gis­la­tí­ve, sa­mot­nú koor­di­ná­ciu pro­jek­tov, ako aj schop­nosť kom­pe­ten­tných reali­zo­vať pro­jekt."

S tým sú­vi­sí aj skrá­te­nie ča­su na jed­not­li­vé fá­zy pro­jek­tov. Prie­mer­ná do­ba ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia pro­jek­tov v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie je dnes 14 me­sia­cov. Neú­mer­ne dl­ho tr­vá aj im­ple­men­tá­cia pro­jek­tov - až 49 me­sia­cov, čo je pod­ľa exper­tov z re­zor­tu fi­nan­cií plyt­va­nie ča­su.

O efek­ti­vi­te pro­jek­tov, kto­ré pros­tred­níc­tvom e-tech­no­ló­gií ma­jú zjed­no­du­šiť ži­vot ob­ča­nov, priš­lo dis­ku­to­vať aj množ­stvo za­hra­nič­ných od­bor­ní­kov. „V in­for­ma­ti­zá­cii nep­la­tí zjed­no­du­še­ná pouč­ka: in­ves­tuj - zís­kaš. In­ves­to­vať tre­ba, ale s ro­zu­mom," po­ve­dal k té­me Mark Yates z IDC Go­ver­nment In­sights. Ako prík­lad uvie­dol Juž­nú Kó­reu, kto­rá v pre­poč­te na oby­va­te­ľa in­ves­tu­je naj­me­nej pe­ňa­zí v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi vy­spe­lý­mi kra­ji­na­mi, do­sa­hu­je však vy­so­kú úro­veň in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti.

Pod­ľa An­net­te Ven­del­bo z dán­skej kon­zul­tač­nej spo­loč­nos­ti xVo­to zly­ha­jú v ce­lej Euró­pe dva z pia­tich IT pro­jek­tov pre ve­rej­nú sprá­vu. Ak sa už na za­čiat­ku vy­pra­cu­je reál­na štú­dia us­ku­toč­ni­teľ­nos­ti a riad­na ana­lý­za nák­la­dov a prí­no­sov, ús­peš­nosť in­for­ma­ti­zač­ných pro­jek­tov sa ra­di­kál­ne zvý­ši.

Zdroj: ITAPA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter