PCR: Košický microBITE je za nami, čaká nás Žilina

V uto­rok 12. no­vem­bra nav­ští­vi­la re­dak­cia PC RE­VUE spo­lu so svo­ji­mi par­tner­mi naj­väč­šej IT ak­cie na Slo­ven­sku BI­TE mes­to Ko­ši­ce. Prog­ram mic­ro­BI­TE Expo za­čal pred­náš­kou o tren­doch, kto­rú vie­dol šéf­re­dak­tor PC RE­VUE, On­drej Mac­ko. Prí­tom­ní sa doz­ve­de­li ce­lý preh­ľad o IT pro­duk­toch ako sú smar­tfó­ny, tab­le­ty, ultra­boo­ky, sof­tvér a te­le­ví­zo­ry v ro­ku 2013 a vý­hľad na rok 2014.

Budova.jpg

Nas­le­do­va­la pred­náš­ka, kto­rú vie­dol Mi­chal Rei­ter a ho­vo­ril o bez­peč­nos­ti pri pou­ží­va­ní mo­bil­ných za­ria­de­ní. Vy­svet­lil, aký sof­tvér si nain­šta­lo­vať a na čo ne­za­bud­núť aby ste do­ká­za­li na di­aľ­ku vy­ma­zať dá­ta napr. na smar­tfó­ne, ak vám ho uk­rad­nú. Jo­zef Or­go­náš ve­no­val svo­ju pred­náš­ku vý­be­ru tab­le­tov, pri­čom pri kaž­dej znač­ke uvie­dol svoj­ho fa­vo­ri­ta. Ana­ly­zo­val aj si­tuáciu na slo­ven­skom tr­hu a pred­sta­vil svo­ju ví­ziu vý­vo­ja v ro­ku 2014 až 2019.

Jozef.jpg

Mi­chal Rei­ter sa po­tom ve­no­val vý­be­ru smar­tfó­nu, pri­čom pred­sta­vil vý­ho­dy i ne­vý­ho­dy jed­not­li­vých plat­fo­riem. Je­ho pred­náš­ka bo­la pl­ná kon­krét­nych od­po­rú­ča­ní, ti­pov a rád pri vý­be­re toh­to v sú­čas­nos­ti naj­pre­dá­va­nej­šie­ho IT za­ria­de­nia. Na zá­ver pred­náš­ko­vej čas­ti vy­stú­pil opäť Jo­zef Or­go­náš a pred­sta­vil vý­ho­dy, ri­zi­ká a prí­no­sy mo­bil­ných ban­ko­vých ap­li­ká­cií. Do­kon­ca uvie­dol aj mo­bil­né ban­kov­níc­tvo vo vý­cho­dos­lo­ven­skom ná­re­čí J

Miso.jpg

Zá­ver pat­ril naj­oča­ká­va­nej­šej uda­los­ti a to bo­la ochut­náv­ka crash tes­tov. Ten­to­raz sa re­dak­cia PC RE­VUE ve­no­va­la tab­le­tu So­ny Xpe­ria Z, pri­čom je­ho od­ol­nosť si moh­li vy­skú­šať aj náv­štev­ní­ci tej­to uda­los­ti. Väč­ši­na crash tes­tov bo­la za­me­ra­ná na dis­plej a od­ol­nosť tab­le­tu pro­ti vo­de. Ale doš­lo aj na naj­oča­ká­va­nej­šie tes­ty oh­ňom.

Crash.jpg

Po­čas ce­lej ak­cie ma­li náv­štev­ní­ci mož­nosť po­roz­prá­vať sa s re­dak­tor­mi PC RE­VUE, opý­tať sa ich na prob­lé­my so smar­tfón­mi, po­čí­tač­mi a sof­tvé­rom. Sú­čas­ťou bo­la aj vý­stav­ka naj­nov­ších pro­duk­tov, kto­rých bo­lo tak­mer 40 a kaž­dý si ich mo­hol vy­skú­šať osob­ne. Zá­ver ak­cie pat­ril lo­so­va­niu o hod­not­né ce­ny - HD webo­vá ka­me­ra Mic­ro­soft, hry pre Xbox, dvoj­dňo­vé lís­tky na ak­ciu BI­TE, taš­ky a aj pred­plat­né PC RE­VUE.

OM.jpg

Sú­čas­ne s ak­ciou ma­ga­zí­nu PC RE­VUE ma­li náv­štev­ní­ci mož­nosť nav­ští­viť od­bor­né pred­náš­ky spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft o ope­rač­nom sys­té­me Win­dows Server 2012R2 a vý­vo­ji ap­li­ká­cií pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Tiež bo­la mož­nosť za­hrať sa s her­ný­mi kon­zo­la­mi od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft.

Ak­cia mic­ro­BI­TE ako ochut­náv­ka veľ­kej ak­cie BI­TE, kto­rá sa ko­ná 22. a 23. no­vem­bra 2013 sa zo­pa­ku­je eš­te v Ži­li­ne ten­to štvr­tok, 14. no­vem­bra 2013 na Ži­lin­skej uni­ver­zi­te (bu­do­va rek­to­rá­tu), Uni­ver­zit­ná 8215/1. Prog­ram bu­de po­dob­ný, pri­bud­ne ale špe­ciál­na pred­náš­ka o naj­lep­šej har­dvé­ro­vej a sof­tvé­ro­vej vý­ba­ve pre mo­der­né hry, v kto­rej sa pred­sta­ví Pe­ter Hu­cík a Ro­man Kad­lec. Vstup je zdar­ma, ak­cia sa ko­ná od 9 do 13 ho­di­ny.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter