Microsoft je najväčší výrobca antivírusových riešení, druhý je Avast

Sof­tvér spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft stá­le pos­ky­tu­je za­bez­pe­če­nie pre veľ­ké množ­stvo po­čí­ta­čov na ce­lom sve­te. Se­cu­ri­ty Es­sen­tials a Win­dows De­fen­der si dr­žia dru­hé a tre­tie mies­to v reb­ríč­ku naj­pou­ží­va­nej­ších anti­ví­ru­so­vých pro­duk­tov.

Úda­je spo­loč­nos­ti OPSWAT za ok­tó­ber 2013 uka­zu­jú, že Avast! Free Anti­vi­rus na­ďa­lej ve­die s tr­ho­vým po­die­lom 19,6 %, anti­ví­ru­su Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials na dru­hom mies­te pat­rí 17,2 % tr­hu.

Anti­ví­ru­so­vý pro­dukt Win­dows De­fen­der, kto­rý je nain­šta­lo­va­ný v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní v sys­té­me Win­dows 8 a 8.1, ob­sa­dil tre­tiu prieč­ku s po­die­lom 7,8 %.

Anti­ví­rus

Tr­ho­vý po­diel

Roz­diel*

Avast Free Anti­vi­rus

19,6 %

6

Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials

17,2 %

1,9

Win­dows De­fen­der

7,8 %

-

Avi­ra Free Anti­vi­rus

5,8 %

-3,2

AVG An­ti-Vi­rus Free Edi­tion

4,8 %

-1,4

ESET Smart Se­cu­ri­ty

4,0 %

-0,3

Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty

3,8 %

-

Nor­ton Inter­net Se­cu­ri­ty

3,2 %

-0,3

Avast Inter­net Se­cu­ri­ty

3,0 %

1,1

AVG Inter­net Se­cu­ri­ty

2,9 %

-

ESET NO­D32 Anti­vi­rus

2,5 %

-4,3

McA­fee Vi­rus­Scan

2,2 %

-1,3

Os­tat­né pro­duk­ty

23,2 %

-4,4

*Roz­diel je uve­de­ný v per­cen­tuál­nych bo­doch.

„De­sať pro­duk­tov z reb­ríč­ka top 10 kon­tro­lu­je 72,1 % tr­hu," uvá­dza sa v sprá­ve OPSWAT. „Ako vi­dieť aj z mi­nu­lých re­por­tov, Mic­ro­soft je ve­dú­ci do­dá­va­teľ anti­ví­ru­so­vé­ho sof­tvé­ru, kto­rý ov­lá­da viac ako štvr­ti­nu tr­hu, tes­ne za ním nas­le­du­je Avast s po­die­lom 23,6 %."

Zdroj: news.sof­tpe­dia.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter