Predaj počítačov má tento rok klesnúť, trh potiahnu tablety

Ce­los­ve­to­vý pre­daj po­čí­ta­čov, tab­le­tov a mo­bil­ných te­le­fó­nov by mal ku kon­cu ro­ka stúp­nuť o 4,5 %. Me­dzi­roč­ný rast by mal po­tiah­nuť pre­dov­šet­kým ras­tú­ci pre­daj lac­nej­ších za­ria­de­ní. Vy­plý­va to z in­for­má­cií zve­rej­ne­ných ana­ly­tic­kou spo­loč­nos­ťou Gar­tner. Pre­daj mo­bil­ných te­le­fó­nov by mal v po­rov­na­ní s mi­nu­lým ro­kom vzrásť o 3,7 % na 1,8 mld. ku­sov. Eš­te viac, a to až o 53,4 % na 184 mil. ku­sov, by mal stúp­nuť pre­daj tab­le­tov.

Nao­pak, kle­sa­jú­ci do­pyt po­ci­ťu­jú kla­sic­ké po­čí­ta­če a no­te­boo­ky. Tých by sa do kon­ca ro­ka ma­lo pre­dať spo­lu o 11,2 % me­nej ako vla­ni, te­da len 303 mil. ku­sov. Eš­te hor­šie by na tom ma­li byť ultra­boo­ky, kto­rých pre­daj by sa mal zní­žiť o po­lo­vi­cu na ne­ce­lých 10 mil. za­ria­de­ní.

"Oča­ká­va­me, že toh­to­roč­ná se­zó­na sviat­kov by sa ma­la niesť v zna­me­ní men­ších tab­le­tov. Do­kon­ca aj dl­ho­do­bo pre­fe­ro­va­né smar­tfó­ny strá­ca­jú na prí­ťaž­li­vos­ti," skon­šta­to­va­la ana­ly­tič­ka spo­loč­nos­ti Gar­tner Ca­ro­li­na Mi­la­ne­si. Ako do­da­la, zá­ujem spot­re­bi­te­ľov pri­ťa­hu­jú hlav­ne tab­le­ty s men­ší­mi uh­lo­prieč­ka­mi ob­ra­zo­viek.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter