Samsung dostal pokutu za falošné recenzie kritizujúce produkty HTC

Už za­čiat­kom toh­to ro­ka sa zis­ti­lo spo­je­nie taiwan­skej dcér­skej spo­loč­nos­ti Sam­sun­gu s dvo­ma mies­tny­mi PR agen­tú­ra­mi, kto­ré pla­ti­li štu­den­tom za to, že pí­sa­li rôz­ne kri­tic­ké re­cen­zie o HTC a chvá­li­li pro­duk­ty Sam­sun­gu na mies­tnych inter­ne­to­vých fó­rach.

Taiwan­ská re­gu­lač­ná ko­mi­sia zá­le­ži­tosť vy­šet­ro­va­la a te­raz priš­la s roz­hod­nu­tím.

Za­vá­dza­jú­ce in­for­má­cie a úmy­sel­né zne­va­žo­va­nie kon­ku­ren­ta po­sú­di­la ako ne­ka­lú sú­ťaž a vy­ru­bi­la Sam­sun­gu po­ku­tu vo vý­ške 340 000 do­lá­rov. Tá­to su­ma ne­do­sa­hu­je ani po­lo­vi­cu maximál­ne­ho mož­né­ho pos­ti­hu (835 000 do­lá­rov).

Pod­ľa ko­mi­sie kam­paň vr­ha­la zlé svet­lo na HTC, kto­ré sa te­raz na­chá­dza v ťaž­kej hos­po­dár­skej si­tuá­cii. Pre­daj ke­dy­si po­pu­lár­nych smar­tfó­nov tej­to znač­ky vý­raz­ne kle­sol. Za ob­do­bie júl až sep­tem­ber vy­ká­za­la spo­loč­nosť pr­vú štvrťroč­nú stra­tu a jej po­diel na glo­bál­nom tr­hu kle­sol z maxima 10,3 % v tre­ťom štvrťro­ku 2011 iba na 2,6 % v rov­na­kom kvar­tá­li toh­to ro­ka. Ne­dáv­no sa ob­ja­vi­li aj do­ha­dy o tom, že sa ju chys­tá od­kú­piť čín­ske Le­no­vo. HTC sa však na­priek ťaž­kos­tiam nech­ce vzdať vý­ro­by dra­hých te­le­fó­nov.

Vzhľa­dom na 4-mi­liar­do­vý PR roz­po­čet Sam­sun­gu pred­sta­vu­je po­ku­ta za­ned­ba­teľ­nú su­mu, no ur­či­te to poš­ko­dí je­ho po­vesť. Za­čiat­kom ro­ka rov­na­ká ko­mi­sia po­ku­to­va­la Sam­sung su­mou 10 000 do­lá­rov za klam­li­vú rek­la­mu na fo­toa­pa­rát Sam­sung Ga­laxy Y GT-S6102 Duos.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter