Petr Kellner kupuje českú a teda aj slovenskú pobočku O2

In­ves­tič­ná sku­pi­na PPF, kto­rej väč­ši­no­vým ma­ji­te­ľom je čes­ký mi­liar­dár Petr Kellner, ku­pu­je čes­kú po­boč­ku špa­nielske­ho kon­cer­nu Te­le­fó­ni­ca O2. In­for­mo­val o tom v uto­rok den­ník SME. In­for­má­ciu potvr­di­li den­ní­ku dva zdro­je z te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho sek­to­ra.

"Ten­to ob­chod je tak­mer is­tý, ozná­me­ný by mal byť v dru­hej po­lo­vi­ci no­vem­bra," po­ve­dal je­den z nich. Mad­rid­ská cen­trá­la kon­cer­nu Te­le­fó­ni­ca ani in­ves­tič­ná sku­pi­na PPF in­for­má­cie o uzav­re­tí ob­cho­du nech­ce­li ko­men­to­vať. Špa­nie­li ro­ko­va­nia s PPF potvr­di­li eš­te pred dvo­ma týž­dňa­mi.

Čes­ká Te­le­fó­ni­ca, kto­rá za­hŕňa aj slo­ven­skú po­boč­ku, má tr­ho­vú hod­no­tu asi šty­ri mi­liar­dy eur. Pod­ľa agen­tú­ry Bloom­berg, by PPF ne­ma­la hra­diť ce­nu pod­ľa búrz, ale kú­pu O2 za­pla­tí v splát­kach pod­ľa pod­ni­ka­teľ­ských vý­sled­kov. Pod­ľa den­ní­ka SME špa­nielska Te­le­fó­ni­ca čes­kú a slo­ven­skú po­boč­ku pre­dá­va, aby ma­la na splá­ca­nie dl­hov. Od in­ves­to­rov má to­tiž po­ži­ča­ných 50 mi­liárd eur a je naj­zadl­že­nej­ším ope­rá­to­rom v Euró­pe.

Na Slo­ven­sku má Te­le­fó­ni­ca 1,5 mil. zá­kaz­ní­kov. Zme­nu ma­ji­te­ľa by za­tiaľ ne­ma­li po­cí­tiť. Ope­rá­tor in­ves­tu­je do vlas­tnej sie­te, do kon­ca ro­ka chce pok­ryť vlas­tnou 3G sie­ťou naj­me­nej 60 no­vých lo­ka­lít. Prih­lá­sil sa aj do auk­cie li­cen­cií pre no­vú mo­bil­nú sieť štvr­tej ge­ne­rá­cie, kto­rá sa ho­dí na pos­ky­to­va­nie rých­le­ho inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Šéf kon­zul­tač­nej fir­my Ac­cen­tu­re Pe­ter Škod­ný oča­ká­va, že s ta­kým in­ves­to­rom, ako je PPF, by moh­la prísť aj vy­ššia ná­pa­di­tosť, než má skú­se­ný hráč v te­le­ko­mu­ni­kač­nom sek­to­re.

Ak Te­le­fó­ni­ca uza­vrie ob­chod s PPF, no­vým ma­ji­te­ľom tre­tie­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra sa sta­ne Petr Kellner. Ako uvie­dol den­ník SME, Kellner je naj­bo­hat­ším Če­chom a ma­ga­zín For­bes od­ha­dol vla­ni je­ho ma­je­tok na 10,4 mi­liar­dy do­lá­rov. V reb­ríč­ku sve­to­vých mi­liar­dá­rov sa umies­tnil na 106. mies­te. Kellner je väč­ši­no­vým ma­ji­te­ľom sku­pi­ny PPF, kto­rá pod­ni­ká vo fi­nan­čníc­tve, ener­ge­ti­ke, ťa­žob­nom prie­mys­le ale­bo v ma­loob­cho­de. Spo­lu so sku­pi­nou J&T a pod­ni­ka­te­ľom Da­nie­lom Křetín­skym ne­dáv­nom kú­pi­li aj po­diel a ma­na­žér­ske prá­va v Slo­ven­skom ply­ná­ren­skom prie­mys­le.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter