Medzi najrýchlejšie rastúcimi firmami sa objavili tri slovenské

Do reb­ríč­ku 50 naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí v stred­nej Euró­pe sa ten­to rok dos­ta­li tri slo­ven­ské fir­my. Ako ďa­lej in­for­mo­va­la spo­loč­nosť De­loit­te, Slo­ven­sko do­sia­hlo šty­ri umies­tne­nia me­dzi ďal­ší­mi ôs­mi­mi kra­ji­na­mi v re­gió­ne. V reb­ríč­ku sa tak umies­tni­la inter­ne­to­vá spo­loč­nosť Web­Sup­port, ďa­lej anti­ví­ru­so­vá fir­ma Eset a pre­vádz­ko­va­teľ zľa­vo­vé­ho por­tá­lu (Zla­vaD­na.sk) Crea­ti­ve Web.

Pr­vé mies­to v rám­ci SR ob­sa­di­la fir­ma Web­Sup­port s.r.o., kto­rá je no­vá­či­kom v reb­ríč­ku s vy­še 1000-per­cen­tným prie­mer­ným ras­tom tr­žieb. Spo­loč­nosť pat­rí pod­ľa De­loit­tu me­dzi naj­väč­ších pos­ky­to­va­te­ľov web­hos­tin­gu na Slo­ven­sku.

Na dru­hom mies­te bo­la fir­ma Eset s 303-per­cen­tným ras­tom. Spo­loč­nosť zá­ro­veň do­mi­no­va­la v pod­ka­te­gó­rii Veľ­ká päť­ka za mi­mo­riad­ny rast v ro­koch 2008 až 2012, kde ob­sa­di­la tre­tie mies­to. No­vá­či­kom a je­di­ným sko­ka­nom s ras­tom vo vý­ške 797 % je spo­loč­nosť Crea­ti­ve Web. Tá zá­ro­veň uzat­vá­ra zoz­nam slo­ven­ských fi­riem v reb­ríč­ku.

V rám­ci ce­lé­ho re­gió­nu stred­nej Euró­py sa na pr­vom mies­te už tre­tí rok po se­be umies­tnil ru­mun­ský inter­ne­to­vý pre­daj­ca le­te­niek Vo­la.ro s mie­rou ras­tu vý­no­sov vo vý­ške 5 729 % za pos­led­ných päť ro­kov.

Me­dzi ďal­šie rých­lo ras­tú­ce spo­loč­nos­ti pat­rí pos­ky­to­va­teľ sys­té­mo­vých rie­še­ní Bit­gear Wire­less De­sign Servic­es d.o.o. zo Srbska s mie­rou ras­tu vo vý­ške 1 872 %. Tre­tiu prieč­ku ob­sa­di­la poľ­ská sof­tvé­ro­vá fir­ma Sof­this Sp. z o.o. s päť­roč­nou mie­rou ras­tu vo vý­ške 1 573 %.

Spo­loč­nosť De­loit­te zve­rej­ni­la už 14. roč­ník reb­ríč­ka päť­de­sia­tich naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí v stred­nej Euró­pe. Hod­no­tí naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti na zá­kla­de ras­tu ich vý­no­sov za päť­roč­né ob­do­bie. V reb­ríč­ku za rok 2013 sa ana­ly­zo­va­li vý­no­sy za ro­ky 2008 až 2012.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter