India: Premiér nemá mobilný telefón ani emailovú adresu

In­dic­ký pre­miér ne­má mo­bil­ný te­le­fón ani osob­nú emai­lo­vú ad­re­su, a te­da sa ne­mu­sí obá­vať od­po­čú­va­nia taj­ný­mi služ­ba­mi, uvie­dol úrad 81-roč­né­ho Man­mo­ha­na Sin­gha v pia­tok. Brit­ský den­ník The Guar­dian vo štvr­tok zve­rej­nil in­for­má­ciu, že ame­ric­ké taj­né služ­by od­po­čú­va­li mo­bil­nú ko­mu­ni­ká­ciu 35 sve­to­vých líd­rov, kto­rých kon­tak­ty im po­núk­li ne­me­no­va­ní pred­sta­vi­te­lia vlá­dy a Pen­ta­go­nu.

Den­ník čer­pal z do­ku­men­tov zís­ka­ných od bý­va­lé­ho spo­lup­ra­cov­ní­ka taj­ných slu­žieb USA Edwar­da Snowde­na. Z ma­te­riá­lov vy­plý­va, že agen­ti ame­ric­kej Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej služ­by (NSA) dl­hé ro­ky mo­ni­to­ro­va­li ko­mu­ni­ká­ciu z osob­ných mo­bi­lov líd­rov mno­hých kra­jín sve­ta, me­dzi iný­mi aj ne­mec­kej kan­ce­lár­ky An­ge­ly Mer­ke­lo­vej.

Na otáz­ku, či sa od­po­čú­va­nie tý­ka aj in­dic­ké­ho pre­mié­ra, je­ho ho­vor­ca od­po­ve­dal: "Pán pre­miér ne­pou­ží­va mo­bil­ný te­le­fón a ne­má na inter­ne­te svo­je osob­né emai­lo­vé kon­to. To má len je­ho úrad. Ne­má­me žiad­ne in­for­má­cie a žiad­ny dô­vod na oba­vu," po­ve­dal ho­vor­ca pre­mié­ra.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter