Orange Slovensko ku koncu septembra s výnosmi 472,2 mil. eur

Vý­no­sy spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko ku kon­cu sep­tem­bra toh­to ro­ku do­siah­li 472,2 mil. eur. Ako in­for­mo­va­la spo­loč­nosť, po zoh­ľad­ne­ní re­gu­lač­ných vply­vov a vy­lú­če­ní mi­mo­riad­nych po­lo­žiek to pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný pok­les o 7 %.

V rám­ci vý­no­sov z mo­bil­ných slu­žieb bo­li tra­dič­ne naj­rý­chlej­šie ras­tú­cou zlož­kou vý­no­sy z mo­bil­ných neh­la­so­vých slu­žieb. Na cel­ko­vých vý­no­soch z mo­bil­ných slu­žieb tvo­ri­li 27 %, me­dzi­roč­ne sa zvý­ši­li o 2 %. Stá­le vý­znam­nej­šiu časť tvo­ria vý­no­sy z fixných slu­žieb, kto­ré v tre­ťom kvar­tá­li tvo­ri­li tak­mer 3 % z cel­ko­vých vý­no­sov a me­dzi­roč­ne vzrást­li o 26 %.

Ku kon­cu tre­tie­ho kvar­tá­lu evi­do­val Oran­ge spo­lu 2,905 mi­lió­na ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov, z čo­ho je 2,770 mi­lió­na zá­kaz­ní­kov mo­bil­ných slu­žieb. Po­čet zá­kaz­ní­kov fixné­ho inter­ne­tu a di­gi­tál­nej te­le­ví­zie vzrás­tol me­dzi­roč­ne o 97 % na viac než 135 ti­síc.

Cel­ko­vé fi­nan­čné vý­sled­ky spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko sa pod­ľa fir­my aj v 3. štvrťro­ku vy­ví­ja­li v sú­la­de s oča­ká­va­nia­mi, kto­ré od­zr­kad­ľu­jú vý­voj eko­no­mi­ky, ako aj si­tuáciu na slo­ven­skom a európ­skom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu.

"Kľú­čo­vým fak­to­rom, kto­rý ov­plyv­nil na­še vý­sled­ky v tre­ťom kvar­tá­li v seg­men­te mo­bil­ných slu­žieb, bol ús­pech no­vej po­nu­ky Ideál­nych pau­šá­lov," zhod­no­til hos­po­dár­ske vý­sled­ky ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko Pa­vol Lan­ča­rič. V seg­men­te slu­žieb pre do­mác­nos­ti je pod­ľa ne­ho naj­väč­ším ťa­hú­ňom di­gi­tál­na te­le­ví­zia a DSL inter­net, ako aj zľa­vy na služ­by pre do­mác­nos­ti v kom­bi­ná­cii s mo­bil­ný­mi služ­ba­mi od Oran­geu.

Do Oran­geu si svo­je čís­lo za de­väť me­sia­cov ro­ku 2013 pre­nie­slo 25 558 zá­kaz­ní­kov, čo je tak­mer 2,5-ná­sob­ne viac ako v rov­na­kom ob­do­bí up­ly­nu­lé­ho ro­ku. Na dru­hej stra­ne, po­čet zá­kaz­ní­kov, kto­rí sa roz­hod­li pre­niesť si čís­lo z Oran­geu k iné­mu ope­rá­to­ro­vi sa pod­ľa fir­my dl­ho­do­bo sta­bi­li­zu­je a do­sia­hol 68 248 zá­kaz­ní­kov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter