Pripravenosť Slovenska na využívanie cloudových služieb

Už o šty­ri ro­ky sa v dá­to­vých cen­trách pre­ne­sie toľ­ko úda­jov, že po ich na­pá­le­ní na DVD by na se­be nas­kla­da­né dis­ky do­ká­za­li päť­krát spo­jiť Zem s Me­sia­com. Pred­po­ve­dá to štú­dia Cis­co Glo­bal Cloud In­dex.

Množ­stvo dát pre­ne­se­ných za rok v dá­to­vých cen­trách by pod­ľa nej ma­lo v ro­ku 2017 do­siah­nuť 7,7 ze­ta­baj­tu. V po­rov­na­ní s ro­kom 2012 sa tak ob­jem dát stroj­ná­so­bí.

Štú­dia zá­ro­veň zma­po­va­la prip­ra­ve­nosť jed­not­li­vých kra­jín vrá­ta­ne Slo­ven­ska na vy­uží­va­nie mo­der­ných clou­do­vých slu­žieb.

Prek­va­pu­jú­co väč­ši­nu pre­no­sov dát v dá­to­vých cen­trách ne­ma­jú na sve­do­mí kon­co­ví pou­ží­va­te­lia, ale sa­mot­né dá­to­vé cen­trá a úlo­hy za­lo­že­né na clou­de. V ro­ku 2017 to bu­de až 76 per­cent. Ďal­ších 7 per­cent si pri­pí­še pre­nos dát me­dzi dá­to­vý­mi cen­tra­mi, ako je ich rep­li­ká­cia či up­da­ty sof­tvé­ru a sys­té­mov. Len 17 per­cent pre­no­sov bu­de vy­chá­dzať od kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov. Do tej­to ka­te­gó­rie pat­rí pre­hlia­da­nie webu, strea­ming vi­dea ale­bo ich vzá­jom­ná ko­mu­ni­ká­cia a po­žia­dav­ky rôz­nych za­ria­de­ní, pri­po­je­ných k inter­ne­tu ve­cí.

Množ­stvo dát pre­ne­se­ných v clou­de v ro­ku 2012 do­sia­hlo 1,2 ze­ta­baj­tu a po­die­ľa­lo sa tak na pre­vádz­ke dá­to­vých cen­tier 46 per­cen­ta­mi. V ro­ku 2017 by to už s ob­je­mom 5,3 ze­ta­baj­tu ma­lo byť 69 per­cent. Množ­stvo dát pre­ne­se­ných v clou­de sa tak do ro­ku 2017 zvý­ši 4,5-ná­sob­ne a je­ho rast bu­de rých­lej­ší ako ná­rast množ­stva dát pre­ne­se­ných v dá­to­vých cen­trách do­ved­na.

Už bu­dú­ci rok by pri­tom ma­la byť väč­ši­na pra­cov­ných úloh (51 %) v dá­to­vých cen­trách rie­še­ná pros­tred­níc­tvom clou­do­vých ap­li­ká­cií. Eš­te vla­ni to bo­lo len 39 per­cent.

Sú­čas­ťou štú­die je aj preh­ľad prip­ra­ve­nos­ti na cloud v jed­not­li­vých re­gió­noch a v tak­mer 150 kra­ji­nách vrá­ta­ne Slo­ven­ska, kde sa hod­no­tia rôz­ne at­ri­bú­ty pev­ných a mo­bil­ných sie­tí, ako je rých­losť sťa­ho­va­nia či od­osie­la­nie dát ale­bo la­ten­cia.

Sie­te sa pod­ľa prip­ra­ve­nos­ti roz­de­ľu­jú do troch kva­li­ta­tív­nych ka­te­gó­rií:

Prip­ra­ve­nosť na zá­klad­né clou­do­vé ap­li­ká­cie
Rých­losť sťa­ho­va­nia do 750 kb/s; rých­losť nah­rá­va­nia: do 250 kb/s; la­ten­cia: nad 160 ms
Prík­lad slu­žieb: e-mai­ly, in­stant mes­sa­ging, web, e-ban­king, VoIP

Prip­ra­ve­nosť na stred­ne pok­ro­či­lé clou­do­vé ap­li­ká­cie
Rých­losť sťa­ho­va­nia: 751 - 2500 kb/s; rých­losť nah­rá­va­nia: 251 - 1000 kb/s; la­ten­cia: 159 - 100 ms
Prík­lad slu­žieb: ria­de­nie in­te­li­gen­tných do­mov, prá­ca s mul­ti­mé­dia­mi, on-li­ne na­ku­po­va­nie, hra­nie hier cez inter­net v re­ži­me mul­ti-player, strea­mo­va­nie HD vi­dea, vy­uží­va­nie sys­té­mov CRM či ERP, vy­uží­va­nie vi­deo­kon­fe­ren­cií

Prip­ra­ve­nosť na pok­ro­či­lé clou­do­vé ap­li­ká­cie
Rých­losť sťa­ho­va­nia: > 2500 kb/s; rých­losť nah­rá­va­nia: > 1000 kb/s; la­ten­cia: < 100 ms
Prík­lad slu­žieb: vzde­lá­va­nie cez inter­net, vy­uží­va­nie inter­ne­tu na le­kár­ske úko­ny, HD vi­deo­čet, strea­ming 3D vi­dea, HD vi­deo­kon­fe­ren­cie, pre­vádz­ka vir­tuál­nych kan­ce­lá­rií

Na Slo­ven­sku sú pod­ľa štú­die pev­né i mo­bil­né sie­te prip­ra­ve­né na pok­ro­či­lé clou­do­vé ap­li­ká­cie.

Pri pev­ných sie­ťach do­sa­hu­je rých­losť sťa­ho­va­nia v prie­me­re 11 295 kb/s, rých­losť nah­rá­va­nia 4287 kb/s a la­ten­cia je 47 ms.

Pri mo­bil­ných sie­ťach je prie­mer­ná rých­losť sťa­ho­va­nia 8270 kb/s, rých­losť nah­rá­va­nia 3813 kb/s a la­ten­cia je 92 ms.

Dnes už pev­né sie­te vo všet­kých sle­do­va­ných re­gió­noch v prie­me­re do­sa­hu­jú úro­veň pot­reb­nú na stred­ne pok­ro­či­lé clou­do­vé služ­by. Na pos­ky­to­va­nie pok­ro­či­lých ap­li­ká­cií clou­du sú naj­lep­šie prip­ra­ve­né pev­né sie­te v Se­ver­nej a La­tin­skej Ame­ri­ke, v zá­pad­nej Euró­pe, stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe a ázij­sko-ti­cho­mor­skom re­gió­ne. Mo­bil­ný­mi sie­ťa­mi dos­ta­toč­ne vý­kon­ný­mi na bez­prob­lé­mo­vé pos­ky­to­va­nie stred­ne pok­ro­či­lých ap­li­ká­cií clou­du dnes dis­po­nu­je len zá­pad­ná Euró­pa, stred­ná a vý­chod­ná Euró­pa a Se­ver­ná Ame­ri­ka.

Zdroj: Cisco Systems


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter