Čínsky Xiaomi predal 100 000 telefónov za 90 sekúnd

Čín­ska spo­loč­nosť Xiaomi pred­sta­vi­la svoj níz­ko­roz­poč­to­vý smar­tfón Hon­gmi 31. jú­la. Te­le­fón vy­vo­lal ob­rov­skú vl­nu zá­uj­mu - vý­rob­ca dos­tal 7,45 mi­lió­na pre­dob­jed­ná­vok. Keď po­tom v augus­te priš­la na trh do­dáv­ka pr­vých 100 000 ku­sov, vy­pre­da­la sa v re­kor­dnom ča­se - v prie­be­hu 90 se­kúnd.

Hon­gmi je smar­tfón so 4,7-pal­co­vým dis­ple­jom, štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Me­dia­Tek MT6589T s frek­ven­ciou 1,5 GHz a 8-me­ga­pixelo­vou za­dnou ka­me­rou. To, čo pú­ta­lo zá­ujem ku­pu­jú­cich, bo­la je­ho ce­na - vý­rob­ca ho po­nú­kal za 129 eur. Je­ho ak­tuál­na ce­na je eš­te niž­šia, pre­dá­va sa prib­liž­ne za 96 eur.

Veľ­mi ús­peš­ne si však po­čí­na­li na tr­hu aj pred­chá­dza­jú­ce smar­tfó­ny spo­loč­nos­ti Xiaomi. Jej pr­vý smar­tfón Mi1 sa v augus­te 2011 vy­pre­dal za dva dni. Naj­nov­ší mo­del Mi3 bol uve­de­ný 5. sep­tem­bra, te­da o pár dní skôr ako no­vý iP­ho­ne od App­lu. Tla­čo­vá kon­fe­ren­cia at­mos­fé­rou pri­po­mí­na­la roc­ko­vý kon­cert. Šéf Xiaomi Lej Ťün vy­stú­pil na pó­dium v džín­soch a čer­nej ko­še­li v štý­le Ste­va Job­sa. Je Xiaomi nao­zaj čín­ska ob­do­ba App­lu?

V mi­nu­lom ro­ku pre­da­la spo­loč­nosť v Čí­ne, Hon­gkon­gu a na Taiwane 7,2 mi­lió­na te­le­fó­nov, jej príj­my do­siah­li 12,6 mld. jüanov (2,1 mld. do­lá­rov), v rov­na­kom ča­se pre­dal App­le ce­los­ve­to­vo 125 mi­lió­na smar­tfó­nov. No pod­ľa pries­ku­mov spo­loč­nos­ti Ca­na­lys v dru­hom štvrťro­ku toh­to ro­ka už mal Xiaomi, za­lo­že­ný iba v ro­ku 2010, na čín­skom tr­hu po­diel 5 % a pre­ko­nal tak App­le s tr­ho­vým po­die­lom 4,8 %.

Na­priek to­mu Xiaomi ne­mož­no po­rov­ná­vať s Ap­plom. Kým mar­že cu­per­tin­skej spo­loč­nos­ti pa­tria k naj­vyš­ším v od­vet­ví, Xiaomi po­nú­ka svo­je te­le­fó­ny za ce­ny blíz­ke vý­rob­ným nák­la­dom. Ne­má ka­men­né pre­daj­ne a nep­re­dá­va svo­je pro­duk­ty ani pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Spo­lie­ha sa vý­hrad­ne na on-li­ne pre­da­je. Prá­ve to mu umož­ňu­je za­cho­vať ce­ny na níz­kej úrov­ni.

Ďal­šia od­liš­nosť je v mie­re ot­vo­re­nos­ti po­žia­dav­kám pou­ží­va­te­ľov. Nap­rík­lad na tvor­be mo­de­lu Mi2 (vzhľa­du i fun­kcií) sa po­die­ľa­li fa­nú­ši­ko­via hla­so­va­ním na so­ciál­nej sie­ti Weibo, čo je čín­ska ob­do­ba Twit­te­ru. Ta­ká­to for­ma de­mok­ra­cie v prí­pa­de App­lu nep­ri­chá­dza do úva­hy.

No tre­ba do­dať, že Xiaomi a ďal­ším čín­skym fir­mám ne­pria­mo do­po­má­ha k pre­daj­ným ús­pe­chom aj čín­ska vlá­da, kto­rá po­vo­ľu­je uviesť na trh smar­tfó­ny len s oklieš­te­ným ope­rač­ným sys­té­mom An­droid - bez Goog­le Play, mai­lo­vých slu­žieb, máp a ďal­ších sú­čas­tí. Xiaomi po­tom mô­že lep­šie pre­dá­vať svo­je vlas­tné náh­rad­né služ­by. Tá­to vý­ho­da sa však mi­mo úze­mia Čí­ny strá­ca.

Zdroj: te­chi­na­sia.com
eco­no­mist.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter