Hlas ľudu: Kto získal slovenských počítačových „Oskarov“ pre rok 2013 podľa verejnosti?

Na spo­lo­čen­skom ve­če­re IT GA­LA sa 3. ok­tób­ra 2013 od­ov­zdá­va­li pres­tíž­ne oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka 2013. Ce­ny ude­ľu­je ne­for­mál­ne zdru­že­nie slo­ven­ských žur­na­lis­tov a čle­nov pro­fe­sij­ných zdru­že­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Toh­to­roč­nou no­vin­kou bo­lo hla­so­va­nie ve­rej­nos­ti, do kto­ré­ho sa za­po­ji­lo 1035 hla­su­jú­cich a pre­bie­ha­lo on-li­ne na por­tá­loch IT­news.sk a Zi­ve.sk. Vý­sled­ky hla­so­va­nia ve­rej­nos­ti bo­li vy­hlá­se­né v rám­ci ga­la­ve­če­ra vždy po vy­hlá­se­ní ví­ťa­za zvo­le­né­ho od­bor­nou po­ro­tou.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2013 po­ro­ta oce­ni­la Mar­ce­la Reb­ro­ša, ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Cis­co Slo­ven­sko. Naj­viac hla­sov od ve­rej­nos­ti v tej­to ka­te­gó­rii zís­kal Mi­chal Tru­ban, CEO spo­loč­nos­ti Web­Sup­port.sk (39 % hla­sov). Za ním sa umies­tni­li Mar­cel Reb­roš (19 % hla­sov) a Mar­tin Ku­ba­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Hewlett- Pac­kard SEE (12 % hla­sov).

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2013 po­ro­ta ude­li­la oce­ne­nie spo­loč­nos­ti MO­NOG­RAM Tech­no­lo­gies, spol. s r. o. V hla­so­va­ní ve­rej­nos­ti pr­ven­stvo zís­ka­la spo­loč­nosť ESET, spol. s r. o. (53 % hla­sov). Za ňou sa umies­tni­li spo­loč­nos­ti Sy­gic, a. s. (25 % hla­sov) a EL­COM, spol. s r. o. (14 % hla­sov).

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2013 oce­ne­nie od po­ro­ty zís­kal pro­jekt Op­tic­ký inter­net do me­nej roz­vi­nu­tých ob­las­tí od spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com. V rám­ci ka­te­gó­rie zís­kal ten­to pro­jekt naj­viac hla­sov aj v hla­so­va­ní ve­rej­nos­ti (33 % hla­sov).Za ním sa v hla­so­va­ní umies­tnil pro­jekt Ko­ši­ce IT Valley (30 % hla­sov) a Ot­vo­re­né mes­to Pre­šov (23 % hla­sov).

V ka­te­gó­rii IT PRO­DUKT ro­ka 2013 sa pod­ľa po­ro­ty ví­ťa­zom stal pro­dukt Uniq Tab­let od spo­loč­nos­ti EL­COM, spol. s r. o., Pre­šov. Ve­rej­nosť naj­viac hla­sov (30 %) pri­de­li­la pro­jek­tu Smart TV Box od spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com. Za ním sa v hla­so­va­ní ve­rej­nos­ti umies­tni­li pro­duk­ty Fa­mi­ly by Sy­gic (25 % hla­sov) a Uniq Tab­let (20 % hla­sov).


Ve­rej­nosť moh­la v hla­so­va­ní vo­liť aj ab­so­lút­ne­ho ví­ťa­za na­prieč všet­ký­mi no­mi­ná­cia­mi. Ab­so­lút­ne ví­ťaz­stvo v hla­so­va­ní ve­rej­nos­ti zís­ka­la spo­loč­nosť ESET, spol. s r. o. (65 % hla­sov). Za ňou sa umies­tni­li spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com (15 % hla­sov) a Sy­gic, a. s. (10 % hla­sov).

marko_itgala2013.jpg

Ri­chard Mar­ko, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET, pri pre­be­ra­ní ce­ny ab­so­lút­ne­ho ví­ťa­za IT GA­LA v hla­so­va­ní ve­rej­nos­ti

Oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka 2013 bo­li ude­le­né 3. ok­tób­ra 2013 na sláv­nos­tnom ve­če­re IT GA­LA. Vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií IT SUM­MIT a IT GA­LA or­ga­ni­zu­jú ITAS a Di­gi­tal Vi­sions, vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nov PC RE­VUE, IN­FOWARE a por­tá­lu IT­news.sk.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter