Školstvo: Rast platov o 5 % nie je citeľný pokrok, tvrdia nové odbory

No­vé škol­ské od­bo­ry (NŠO) ne­po­va­žu­jú zvý­še­nie pla­tov uči­te­ľov o päť per­cent za žiad­ny ci­teľ­ný pok­rok. „Aj na­ďa­lej od­mie­ta­me té­zu, že Slo­ven­sko ne­má mo­men­tál­ne na to, aby in­ves­to­va­lo do svo­jej bu­dúc­nos­ti, do vzde­la­nia de­tí a mlá­de­že," pí­še pred­sed­níc­tvo NŠO na ich ofi­ciál­nej inter­ne­to­vej strán­ke.

V NŠO sú pres­ved­če­ní, že pe­nia­ze na škol­stvo by sa naš­li. „Mys­lí­me si, že tá­to vlá­da, bo­hu­žiaľ tak ako pred­chá­dza­jú­ce, ne­vy­ví­ja žiad­nu reál­nu sna­hu o to, aby poz­dvih­la škol­stvo na kva­li­ta­tív­ne vy­ššiu úro­veň," tvr­dia. Ro­ko­va­nia o zvý­še­ní pla­tov po­va­žu­jú za „di­vad­lo, kto­ré ma­lo za­cho­vať de­kó­rum vlá­dy a fun­kcio­ná­rov Od­bo­ro­vé­ho zdru­že­nia pra­cov­ní­kov škol­stva a ve­dy na Slo­ven­sku".

S vy­ro­ko­va­ním pia­tich per­cent do ta­rif­ných pla­tov uči­te­ľov v re­gio­nál­nom škol­stve ne­súh­la­sia ani nes­po­koj­ní uči­te­lia, kto­rí mi­nu­lý rok od­štar­to­va­li v Bra­tis­la­ve šta­fe­to­vý štrajk. Ob­zor vlá­dy je pod­ľa nich ako­by len do naj­bliž­ších vo­lieb, nie do bu­dúc­nos­ti.

„In­ves­tí­cia do vzde­lá­va­nia a uči­te­ľov pre nich nie je ta­ká prio­ri­ta ako in­ves­tí­cia do no­vé­ho úse­ku di­aľ­ni­ce, či da­ňo­vé práz­dni­ny pre in­ves­to­ra, kto­rý vy­tvo­rí, ale­bo do­kon­ca len udr­ží 200-300 pra­cov­ných miest," tvr­dí je­den z nes­po­koj­ných uči­te­ľov Vla­di­mír Cr­mo­man zo Spo­je­nej ško­ly No­voh­rad­skej v Bra­tis­la­ve.

Uči­teľ zá­ro­veň upo­zor­nil, že su­ma, kto­rú ten­to rok vy­čle­ni­la vlá­da na rast pla­tov v škol­stve, je vy­ššia len o 12 mi­lió­nov eur ako v mi­nu­lom ro­ku. Ten­to rok to bo­lo 68 mi­lió­nov eur, na bu­dú­ci rok by na rast pla­tov v škol­stve ma­lo ísť 80 mi­lió­nov eur.

Od­bo­ro­vé zdru­že­nie pra­cov­ní­kov škol­stva a ve­dy na Slo­ven­sku mi­nu­lý týž­deň vy­ro­ko­va­lo s mi­nis­trom fi­nan­cií a škol­stva, že v re­gio­nál­nom škol­stve na­ras­tú v bu­dú­com ro­ku ta­rif­né pla­ty uči­te­ľov o päť per­cent. Pla­ty by tak moh­li uči­te­ľom rásť pod­ľa pre­poč­tov škol­ských od­bo­rá­rov od 27 do 50 eur pod­ľa to­ho, v akej pla­to­vej trie­de sa uči­teľ na­chá­dza.

Po nie­koľ­kých ro­koch by ma­li v ro­ku 2014 vzrásť aj pla­ty vy­so­koš­kol­ským pe­da­gó­gom, tiež by si ma­li pril­ep­šiť o päť per­cent k pla­tu. Ne­pe­da­go­gic­kí za­mes­tnan­ci škôl by ma­li mať v bu­dú­com ro­ku o 16 eur vy­šší plat, čo pred­sta­vu­je pril­ep­še­nie o dve per­cen­tá k ta­ri­fám, čo vy­ro­ko­va­li od­bo­rá­ri eš­te v rám­ci ko­lek­tív­ne­ho vy­jed­ná­va­nia o pla­toch vo ve­rej­nej sprá­ve.

Na zvý­še­nie pla­tov pre pe­da­go­gic­kých aj ne­pe­da­go­gic­kých za­mes­tnan­cov by tak ma­lo ísť v bu­dú­com ro­ku 80 mi­lió­nov eur. K zvy­šo­va­niu pla­tov uči­te­ľov sa mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič za­via­zal aj v sprá­ve o sta­ve škol­stva.

Pod­ľa nej by pla­ty uči­te­ľov v re­gio­nál­nom škol­stve do ro­ku 2016 ma­li do­siah­nuť úro­veň 1,2-ná­sob­ku prie­mer­nej mzdy v ná­rod­nom hos­po­dár­stve. Sprá­va ok­rem iné­ho pred­pok­la­dá, že by ma­lo ísť do škol­stva pre ob­do­bie ro­kov 2014 až 2016 kaž­dý rok viac o 130 mi­lió­nov eur - 110 mi­lió­nov pre zá­klad­né a stred­né ško­ly a 20 mi­lió­nov pre vy­so­ké škol­stvo. Zdro­je sú pri­tom do­má­ce i európ­ske.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter