Bratislava bude mať čoskoro bankomat na bitcoiny

Is­lan­dský star­tup La­mas­su do­dal pr­vý bit­coi­no­vý ban­ko­mat mes­tu At­lan­ta (Geor­gia, USA). No po­cit pý­chy a je­di­neč­nos­ti moh­li oby­va­te­lia mes­ta vy­chut­ná­vať len krát­ko, pre­to­že už na ten­to týž­deň spo­loč­nosť nap­lá­no­va­la do­dáv­ky ta­kých­to ban­ko­ma­tov do 12 miest na šty­roch kon­ti­nen­toch.

Ďal­ší na úze­mí USA bu­de umies­tne­ný v Las Ve­gas. Nás te­ší, že je­den z pia­tich bit­coi­no­vých ban­ko­ma­tov ur­če­ných pre Euró­pu bu­de in­šta­lo­va­ný prá­ve v Bra­tis­la­ve, tie ďal­šie po­tom dos­ta­nú Pa­ríž (Fran­cúz­sko), Hel­sin­ki (Fín­sko), Ko­daň (Dán­sko) a Štok­holm (Švéd­sko). Do Ázie mie­ri je­di­ný stroj, a to do čín­ske­ho Šan­gha­ja. Aus­trá­lia dos­ta­ne dva (Syd­ney, Nim­bin) a je­den po­pu­tu­je na No­vý Zé­land do mes­ta Auc­kland. V Juž­nej Ame­ri­ke sa uj­de je­den bra­zíl­ske­mu mes­tu Sao Pau­lo a v Se­ver­nej Ame­ri­ke eš­te ka­nad­ské­mu Mon­trea­lu.

Ban­ko­ma­ty sa vy­rá­ba­jú v Por­tu­gal­sku a bu­dú vraj schop­né pre­mie­ňať fiat me­nu na bit­coi­ny za 15 se­kúnd. Dru­há vár­ka za­ria­de­ní v poč­te 25 ku­sov bu­de expe­do­va­ná v no­vem­bri a v sú­čas­nos­ti La­mas­su pri­jí­ma ob­jed­náv­ky na tre­tiu dáv­ku, kto­rá sa má do­dať v pr­vom štvrťro­ku 2014.

 

Video:

Bra­tis­lav­ský bit­coi­no­vý ban­ko­mat sa bu­de na­chá­dzať v Sta­rom mes­te. K dis­po­zí­cii bu­de kon­com ok­tób­ra a bu­de ak­cep­to­vať ho­to­vosť v eurách, kto­rú po pre­poč­te ulo­ží na bit­coi­no­vý účet. Ob­jed­nal ho fa­nú­šik bit­coi­nov Ma­rián Jan­čuš­ka z ko­šic­kej spo­loč­nos­ti 0011. Auto­mat na bit­coi­ny umož­ňu­je jed­no­du­chý a ano­nym­ný prís­tup k ná­ku­pu tej­to vir­tuál­nej me­ny. Sta­čí z dis­ple­ja smar­tfó­nu na­čí­tať QR kód bit­coi­no­vej pe­ňa­žen­ky. Po­tom zá­kaz­ník vlo­ží do auto­ma­tu ur­či­tú su­mu pe­ňa­zí a tie sa pre­po­čí­ta­jú na bit­coi­ny pod­ľa ak­tuál­ne­ho kur­zu na bur­ze Mt.Gox ale­bo Btis­tamp.

Zdroj: coin­desk.com

tech­no­lo­gie.et­rend.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter