Samsung Electronics dosiahol rekordný zisk

Ju­ho­kó­rej­ský vý­rob­ca elek­tro­ni­ky Sam­sung Elec­tro­nics v tre­ťom kvar­tá­li toh­to ro­ka zvý­šil svoj pre­vádz­ko­vý zisk o 25 % na re­kor­dných 10,1 bi­lió­na wonov (KRW). Vy­plý­va to z pred­bež­ných vý­sled­kov, kto­ré fir­ma zve­rej­ni­la v pia­tok. Tr­žby spo­loč­nos­ti, kto­rá je hlav­ným glo­bál­nym kon­ku­ren­tom ame­ric­ké­ho tech­no­lo­gic­ké­ho gi­gan­tu App­le, vzrást­li o 13 % na re­kor­dných 59 bi­lió­nov KRW.

Fir­ma pod­ľa agen­tú­ry Reu­ters pro­fi­to­va­la z vy­šších cien po­čí­ta­čo­vých či­pov, vďa­ka čo­mu do­ká­za­la kom­pen­zo­vať spo­ma­le­nie ras­tu v di­ví­zii in­te­li­gen­tných mo­bil­ných te­le­fó­nov. Ana­ly­ti­ci od­ha­du­jú, že do­dáv­ky no­vé­ho te­le­fó­nu Sam­sung Ga­laxy S4 v tre­ťom kvar­tá­li kles­li na zhru­ba 16 mil. z 20 mil. ku­sov, kto­ré fir­ma pre­da­la za dva me­sia­ce od ap­rí­lo­vé­ho uve­de­nia pro­duk­tu na trh. Úpl­né kvar­tál­ne vý­sled­ky má fir­ma zve­rej­niť 25. ok­tób­ra.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter