Študenti vyhrali v súťaži Podnikateľský nápad roka s aplikáciou pre správnu výslovnosť

Štu­den­ti FIIT STU vy­hra­li s plat­for­mou Speek­le Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka 2013. Speek­le nau­čí správ­nu vý­slov­nosť, ide o po­môc­ku pre lo­go­pé­dov a ro­di­čov de­tí, kto­ré sa učia správ­ne vy­slo­vo­vať hlás­ky. De­ti sa učia po­mo­cou hry a Speek­le pre ro­di­čov a lo­go­pé­dov vy­hod­no­tí, ako sa im da­rí.

Pô­vod­ne vy­tvo­ri­li štu­den­ti Speek­le pre ce­los­ve­to­vo zná­mu IT sú­ťa­ži Ima­gi­ne Cup 2013 a zví­ťa­zi­li. So svo­jím ná­pa­dom v stre­du vy­hra­li aj sú­ťaž o pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka.

„Pri vý­vo­ji plat­for­my sme spo­lup­ra­co­va­li s lo­go­péd­mi, zis­ti­li sme, že za via­ce­ro prob­lé­mov s vý­slov­nos­ťou u de­tí mô­že ochab­nu­té, resp. ne­dos­ta­toč­ne vy­vi­nu­té sval­stvo ja­zy­ka. Za­ča­li sme sa za­mýš­ľať nad tým, ako by sme sa na ten­to prob­lém moh­li za­me­rať v na­šom sys­té­me. Vý­sled­kom je náš vlast­ný al­go­rit­mus, kto­rý reali­zu­je sle­do­va­nie ja­zy­ka, „ton­gue trac­king" - do­ká­že­me za­chy­tá­vať po­hy­by špič­ky ja­zy­ka," ho­vo­rí Ve­ro­ni­ka Štr­bá­ko­vá z tí­mu.

Speek­le je uži­toč­ný aj pre lo­go­pé­da, kto­rý vi­dí šta­tis­ti­ky o tom, ako sa di­eťa­ťu da­ri­lo pri do­má­cich cvi­če­niach. Štu­den­ti zo sú­ťaž­né­ho tí­mu nap­rík­lad mu­se­li zvlád­nuť spra­co­va­nie zvu­ku v po­čí­ta­či, mo­de­ly pre sle­do­va­nie ja­zy­ka a prog­ra­mo­va­nie a di­zajn hier.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter