Zákon o ochrane osobných údajov sa stal postrachom. Týka sa všetkých.

zakon.jpg Zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov, kto­rý na­do­bu­dol účin­nosť 1. jú­la 2013, je pre mno­hé fir­my stra­šia­kom. San­kcie za je­ho po­ru­še­nie mô­žu po no­vom do­siah­nuť až 331 ti­síc eur.

S osob­ný­mi údaj­mi pra­cu­jú naj­mä ko­na­te­lia, per­so­na­lis­ti, úč­tov­níč­ky a správ­co­via in­for­mač­ných sys­té­mov. Väč­ši­na fi­riem na­rá­ba s množ­stvom osob­ných úda­jov o zá­kaz­ní­koch, ob­chod­ných par­tne­roch a za­mes­tnan­coch. Ako náh­le sa dá na zá­kla­de úda­jov iden­ti­fi­ko­vať oso­ba, tá­to in­for­má­cia sa už po­va­žu­je za osob­ný údaj. No­vý zá­kon zá­sad­ne me­ní do­te­raj­šie nak­la­da­nie s tý­mi­to údaj­mi.

Po­zor si na to bu­dú mu­sieť dá­vať naj­mä per­so­na­lis­ti, kto­rí sto­ja v pr­vej lí­nii. Kaž­dá fir­ma v sú­čas­nos­ti vy­uží­va in­for­mač­ný sys­tém, kto­rý spra­co­vá­va mzdy a od­vo­do­vú agen­du, či už inter­ne, ale­bo exter­ne.

Pod­ľa no­vej práv­nej úp­ra­vy mu­sí mať kaž­dá or­ga­ni­zá­cia, kde s osob­ný­mi údaj­mi pri­chá­dza do kon­tak­tu 20 a viac pra­cov­ní­kov, ur­če­nú tzv. zod­po­ved­nú oso­bu, kto­rá je po­vin­ná ab­sol­vo­vať bez­plat­nú skúš­ku na Úra­de na ochra­nu osob­ných úda­jov. No­vin­kou je, že sa do tej­to dvad­siat­ky po­čí­ta­jú nie­len inter­ní za­mes­tnan­ci, ale aj exter­ní spo­lup­ra­cov­ní­ci, kto­rí ma­jú prís­tup k osob­ným úda­jom.

Nap­rík­lad úč­tov­níč­ka, či do­dá­va­teľ in­for­mač­ných sys­té­mov. Fir­my, v kto­rých spra­co­vá­va osob­né úda­je me­nej ako 20 ľu­dí, sú po­vin­né ne­chať si svoj in­for­mač­ný sys­tém za­re­gis­tro­vať na Úra­de.

Po­zi­tív­nou sprá­vou je, že exis­tu­jú­ce per­so­nál­no-mzdo­vé in­for­mač­né sys­té­my sa me­niť ne­mu­sia, ne­vyh­nut­ný nie je do­kon­ca ani ich up­da­te.

Za­bez­pe­čiť ochra­nu dát, kto­ré sú spra­vo­va­né vo fy­zic­kej for­me na pa­pie­roch nie je zväč­ša prob­lém. Dá­ta a úda­je mô­žu byť v tre­zo­re, pod ochra­nou ale­bo mi­mo fir­my. Sof­tvé­ro­vé pro­ce­sy, auto­ri­zo­va­ný prís­tup do in­for­mač­né­ho sys­té­mu a ich za­bez­pe­če­nie však mô­žu byť kom­pli­ko­va­nej­šie.

Zdroj: AutoContOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter