Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“ 2013. Konečne poznáme víťazov.

Na spo­lo­čen­skom ve­če­re IT GA­LA sa vo štvr­tok 3. 10. 2013 od­ov­zdá­va­li pres­tíž­ne oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka 2013. Ce­ny ude­ľu­je ne­for­mál­ne zdru­že­nie slo­ven­ských žur­na­lis­tov a čle­nov pro­fe­sij­ných zdru­že­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Tra­dí­cia ude­ľo­va­nia tých­to pres­tíž­nych oce­ne­ní pok­ra­ču­je už tri­nás­ty rok.

Cie­ľom je zhod­no­tiť od­bor­né a ma­na­žér­ske úsi­lie osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, oce­niť naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty, reali­zo­va­né v da­nom ro­ku. Ten­to rok pri­bud­la no­vá ka­te­gó­ria IT PRO­DUKT ro­ka s cie­ľom vy­zdvih­núť naj­ino­va­tív­nej­šie pô­vod­né slo­ven­ské pro­duk­ty. Od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­vi­la aj ten­to rok šir­šiu no­mi­ná­ciu viac ako 200 osob­nos­tí, fi­riem, pro­duk­tov a pro­jek­tov z ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Na zá­kla­de úda­jov z in­for­mač­ných do­taz­ní­kov po­ro­ta hla­so­va­ním zos­ta­vi­la už­šie no­mi­ná­cie pia­tich osob­nos­tí, pia­tich fi­riem, pia­tich pro­duk­tov a pia­tich pro­jek­tov bez ur­če­nia po­ra­dia.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2013 sa ví­ťa­zom stal Mar­cel Reb­roš, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Cis­co Slo­ven­sko.K je­ho naj­výz­nam­nej­ším ús­pe­chom v ob­las­ti roz­vo­ja IT pat­rí za­vá­dzanie e-lear­nin­go­vých fo­riem vzde­lá­va­nia a od­bor­ná príp­ra­va IT špe­cia­lis­tov v rám­ci pro­jek­tu Sie­ťo­vých aka­dé­mií, kto­rý na Slo­ven­sku pre­sa­dil a od ro­ku 1999 stra­te­gic­ky for­mu­je. Už dru­hé fun­kčné ob­do­bie pô­so­bí ako tre­tí vice­pre­zi­dent Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­ry (Am­Cham) na Slo­ven­sku. Mar­cel Reb­roš kon­ti­nuál­ne spo­lup­ra­cu­je s re­zor­tom škol­stva s cie­ľom pod­po­ry ino­va­tív­nych fo­riem vzde­lá­va­nia a mo­der­ni­zá­cie škol­stva. Je­ho ak­ti­vi­ty v ob­las­ti roz­vo­ja IT a pod­po­ry vzde­lá­va­nia sa roz­ší­ri­li o pro­jekt Di­ev­ča­tá v IT s cie­ľom ini­cio­vať dis­ku­siu o mož­nos­tiach up­lat­ne­nia žien v sek­to­re ICT a zvý­šiť zá­ujem o štú­dium tech­no­lo­gic­kých sme­rov.

PF__1429.jpg

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2013 sa ví­ťa­zom sta­la spo­loč­nosť MO­NOG­RAM Tech­no­lo­gies, spol. s r. o. V ro­ku 2012 uvied­la spo­loč­nosť MO­NOG­RAM Tech­no­lo­gies na trh no­vý pro­dukt Co­los­seo CMS a no­vú ge­ne­rá­ciu dvoch exis­tu­jú­cich pro­duk­tov mi­ni­Co­los­seo a Lin­guo. Po­diel expor­tu na ob­ra­te má stú­pa­jú­cu ten­den­ciu a v ro­ku 2012 do­sia­hol hod­no­tu 22,36 %. Spo­loč­nosť ot­vá­ra tr­hy na všet­kých kon­ti­nen­toch a bu­du­je ce­los­ve­to­vú dis­tri­buč­nú sieť. V ro­ku 2012 spo­loč­nosť in­ten­zív­ne pra­co­va­la na rie­še­ní vý­skum­né­ho pro­jek­tu Vý­voj uni­ver­zál­nej HD vi­deo plat­for­my pre ap­li­ká­ciu v broad­cas­tin­gu, vzde­lá­va­ní a vý­sku­me, kto­rý sa reali­zo­val v spo­lup­rá­ci s Elek­tro­tech­nic­kým ús­ta­vom SAV.

PF__1459.jpg

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2013 oce­ne­nie ten­to rok zís­kal pro­jekt Op­tic­ký inter­net do me­nej roz­vi­nu­tých ob­las­tí od spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com. Cie­ľom pro­jek­tu je do­da­nie vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­net do men­ších miest a me­nej roz­vi­nu­tých ob­las­tí, kde chý­ba rých­ly inter­net, di­gi­tál­na te­le­ví­zia, nao­pak, je tam vy­so­ká ne­za­mes­tna­nosť. Cie­ľo­vou sku­pi­nou sú všet­ci oby­va­te­lia dot­knu­tých miest, ľu­dia v tých­to mes­tách tak ma­jú čas­to je­di­nú mož­nosť, ako sa dos­tať k rých­le­mu inter­ne­tu a te­le­ví­zii IPTV za ro­zum­nú ce­nu.

PF__1410.jpg

V ka­te­gó­rii IT PRO­DUKT ro­ka 2013 sa ví­ťa­zom stal pro­dukt Uniq Tab­let od spo­loč­nos­ti EL­COM, s.r.o, Pre­šov. Tab­let je ur­če­ný pre tých, kto­rí pra­cu­jú v ná­roč­nom pros­tre­dí. Pev­ná konštruk­cia chrá­ni tab­let pred vo­dou a pra­chom, ako aj pri ná­ra­ze i pá­de z vý­šky. Je­ho er­go­no­mic­ký tvar umož­ňu­je po­hodl­né dr­ža­nie v jed­nej ru­ke. Ov­lá­da­nie je kom­for­tné vďa­ka do­ty­ko­vé­mu dis­ple­ju. Pros­tred­níc­tvom Wi-Fi ale­bo 3G sa mož­no pri­po­jiť na inter­net a do fi­rem­ných ap­li­ká­cií. Vďa­ka in­teg­ro­va­nej ka­me­re, mik­ro­fó­nu a rep­ro­duk­to­rom pre­bie­ha ko­mu­ni­ká­cia ale­bo pre­ná­ša­nie ob­ra­zu okam­ži­te. On-li­ne prá­ca pris­pie­va k ús­po­re pre­vádz­ko­vých nák­la­dov, ale aj ča­su.

PF__1399.jpg

O no­mi­ná­ciách roz­hod­la ko­mi­sia zos­ta­ve­ná z IT no­vi­ná­rov a zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií v zlo­že­ní: Ju­raj Sa­ba­ka (ITAS), Bo­ris Ty­ty­ka­lo (SI­TA), Jo­zef Šup­šák (eFO­CUS), On­drej Mac­ko (PC RE­VUE), Ján Šebo (CTF), Fi­lip Han­ker (Ži­vé.sk), Ivan Ko­pá­čik (ISA­CA), Ľubos­lav Lac­ko (IT­news.sk) a Mar­tin Drob­ný (IN­FOWARE).

Oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka 2013 bo­li ude­le­né 3. ok­tób­ra 2013 na sláv­nos­tnom ve­če­re IT GA­LA. Vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií IT SUM­MIT a IT GA­LA or­ga­ni­zu­jú ITAS a Di­gi­tal Vi­sions, vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nov PC RE­VUE, IN­FOWARE a por­tá­lu IT­news.sk.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter