9 najväčších chýb pri projektovaní dátových centier

Jed­ným z dô­vo­dov, pre­čo bu­do­va­nie ale­bo roz­ši­ro­va­nie fi­rem­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra ne­do­pad­ne pod­ľa pred­stáv, bý­va nep­res­ný od­had fi­rem­ných po­trieb a nes­práv­ne plá­no­va­nie ce­lé­ho pro­jek­tu. Mno­hé fir­my prek­ra­ču­jú bez­peč­nú ka­pa­ci­tu svo­jich server­ov. Mno­hé dá­to­vé cen­trá bo­li pre zmä­toč­né plá­no­va­nie čas­to za­sta­ra­né už v ča­se, keď bo­li pos­ta­ve­né. Aké sú te­da naj­väč­šie chy­by, kto­rých by sa ma­li fir­my vy­va­ro­vať pri bu­do­va­ní ale­bo roz­ši­ro­va­ní dá­to­vé­ho cen­tra?

1. Do úva­hy tre­ba brať cel­ko­vé nák­la­dy (TCO - To­tal Cost of Owner­ship)

Ak sa za­me­ria­te len na in­ves­tič­né nák­la­dy, mô­že­te sa pre­po­čí­tať. Pri pro­jek­to­va­ní tre­ba od za­čiat­ku po­čí­tať aj s nák­lad­mi na údr­žbu. Tie mô­žu pre kom­pro­mi­sy spô­so­biť v dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te pred­ra­že­nie pro­jek­tu. Už od za­čiat­ku zoh­ľad­ňuj­te nák­la­dy na pre­vádz­ku a údr­žbu (OpEx) kľú­čo­vej infra­štruk­tú­ry.

Bez kva­lit­ne prip­ra­ve­né­ho roz­poč­tu na ob­do­bie 3 až 7 ro­kov a jas­nej pred­sta­vy o vý­dav­koch na pre­vádz­ku a údr­žbu ne­mož­no ani vy­po­čí­tať ta­ký mo­del náv­rat­nos­ti in­ves­tí­cií (ROI), kto­rý by pod­po­ro­val ro­zum­né ob­chod­né roz­hod­nu­tia. Ak plá­nu­je­te vy­bu­do­vať ale­bo roz­ší­riť fi­rem­né dá­to­vé cen­trum, naj­lep­šie rie­še­nie je za­me­rať sa na tie­to tri pa­ra­met­re TCO: in­ves­tič­né vý­dav­ky, nák­la­dy na pre­vádz­ku a údr­žbu a nák­la­dy na ener­gie.

2. Po­zor na od­ha­dy sta­veb­ných nák­la­dov

Prob­le­ma­tic­ký bý­va aj sta­veb­ný roz­po­čet. Mno­hé od­ha­dy sta­veb­ných nák­la­dov neod­rá­ža­jú reali­tu a ča­som do­chá­dza k pre­čer­pa­niu schvá­le­né­ho roz­poč­tu. Nie­len­že sa tým zni­žu­je ply­nu­losť roz­ho­do­va­cie­ho pro­ce­su, ale mu­sí dôjsť k vy­čle­ne­niu ďal­ších fi­nan­čných pros­tried­kov, čo v ko­neč­nom dôs­led­ku na­ťa­hu­je reali­zá­ciu ce­lé­ho pro­jek­tu.

3. Kal­ku­lá­ciu nák­la­dov vy­ko­naj­te až po sta­no­ve­ní di­zaj­no­vých a vý­ko­no­vých kri­té­rií

Pre­di­men­zo­va­ný pro­jekt je plyt­va­ním ka­pi­tá­lu. Pre­to si tre­ba dať po­zor na to, aby konštruk­cia dá­to­vé­ho cen­tra a cie­ľo­vá ener­ge­tic­ká ka­pa­ci­ta bo­li v sú­la­de s fi­rem­ný­mi po­žia­dav­ka­mi a pot­re­ba­mi. Naj­prv tre­ba správ­ne sta­no­viť konštruk­čné kri­té­riá a fun­kčné vlas­tnos­ti, až po­tom pro­jek­to­vať in­ves­tič­né a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy sú­vi­sia­ce s pro­jek­tom.

4. Naj­skôr si za­de­fi­nuj­te po­žia­dav­ky, až po­tom hľa­daj­te mies­to

Čas­tou chy­bou pri pro­jek­to­va­ní bý­va hľa­da­nie „vy­sní­va­né­ho" mies­ta na no­vé dá­to­vé cen­trum eš­te pred­tým, než sú za­de­fi­no­va­né je­ho konštruk­čné kri­té­riá a vý­ko­no­vé pa­ra­met­re. Prob­lém s pred­čas­ným vý­be­rom je v tom, že da­né mies­to nie­ke­dy ne­do­ká­že spl­niť nes­kôr navr­hnu­té po­žia­dav­ky.

Pri vy­bu­do­va­ní fi­rem­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra tre­ba zoh­ľad­niť ve­ľa pa­ra­met­rov eš­te pred vý­be­rom mies­ta. Tie­to po­žia­dav­ky sa po­tom ne­da­jú ap­li­ko­vať nap­rík­lad v mul­ti­ná­jom­nom pries­to­re bez to­ho, aby si to vy­žia­da­lo vy­ššie sta­veb­né nák­la­dy. Ďal­ší prob­lém mô­že byť aj ne­dos­ta­tok pries­to­ru na bu­dú­ce roz­ši­ro­va­nie.

5. Plá­no­vať pries­tor dá­to­vé­ho cen­tra je vhod­né až po za­de­fi­no­va­ní je­ho konštruk­cie

Pries­to­ro­vé po­žia­dav­ky na dá­to­vé cen­trá, pot­reb­né na umies­tne­nie kom­po­nen­tov a za­ria­de­ní infra­štruk­tú­ry, nie sú za­ned­ba­teľ­né. Me­cha­nic­ké a elek­tric­ké za­ria­de­nia si vy­ža­du­jú svoj pries­tor. Mno­ho fi­riem však sta­no­vu­je pries­to­ro­vé ná­ro­ky na IT za­ria­de­nia vo vlas­tnej ré­žii, čo nie­ke­dy ve­die k pod­hod­no­te­niu či, nao­pak, nad­hod­no­te­niu po­trieb. Ak chce­me sta­no­viť veľ­kosť pries­to­ru pot­reb­né­ho na reali­zá­ciu dá­to­vé­ho cen­tra, tre­ba si sta­no­viť aj je­ho konštruk­čné kri­té­riá.

6. Pro­jek­to­va­nie v sle­pej ulič­ke

Pri od­ha­do­va­ní bu­dú­cich po­trieb sa fir­my čas­to dob­ro­voľ­ne dos­tá­va­jú do „sle­pej ulič­ky". Niek­to­ré spo­loč­nos­ti ako­by pou­ží­va­li kriš­tá­ľo­vú gu­ľu pri pro­jek­to­va­ní svo­jej IT infra­štruk­tú­ry a ne­zoh­ľad­ňu­jú fakt, že trh sa me­ní a bu­de me­niť. To­to je dô­vod, pre­čo je mo­du­lár­na a flexibil­ná konštruk­cia dá­to­vé­ho cen­tra kľú­čom k dl­ho­do­bé­mu ús­pe­chu. Je ab­so­lút­ne kľú­čo­vé ubez­pe­čiť sa, že zvo­le­ný di­zajn umož­ňu­je fir­mám zme­ny v bu­dúc­nos­ti.

7. Nes­práv­ne po­cho­pe­né Power Usa­ge Ef­fec­ti­ve­ness

Power Usa­ge Ef­fec­ti­ve­ness (PUE) či­že ener­ge­tic­ká účin­nosť je účin­ný nás­troj na ria­de­nie a me­ra­nie vý­kon­nos­ti. Aj keď or­ga­ni­zá­cie čas­to de­fi­nu­jú ten­to uka­zo­va­teľ so správ­ny­mi úmys­la­mi, ich vý­po­čet ne­be­rie do úva­hy všet­ky fak­to­ry. Pou­ží­vať PUE pri pl­ne­ní cel­ko­vých plá­nov je správ­ne. Ne­daj­te sa však chy­tiť do pas­ce chyb­nej ap­li­ká­cie kal­ku­lač­né­ho vzor­ca, kto­rý sa pou­ží­va na sta­no­ve­nie cel­ko­vé­ho ka­pi­tá­lu a pre­vádz­ko­vých nák­la­dov.

8. Po­zor na ne­po­cho­pe­nie cer­ti­fi­ká­cie LEED

Cer­ti­fi­ká­cia LEED by ne­ma­la byť len do­da­toč­nou for­ma­li­tou. Ma­la by byť pri­ro­dze­nou sú­čas­ťou pro­jek­tu, poč­núc príp­ra­vou kon­cep­tu a kon­čiac for­mál­nou cer­ti­fi­ká­ciou po je­ho ukon­če­ní. Od­po­rú­ča­me za­po­jiť kva­li­fi­ko­va­né­ho pro­fe­sio­ná­la LEED ale­bo po­ra­den­skú fir­mu hneď na za­čia­tok plá­no­va­cie­ho pro­ce­su. Ta­kis­to tre­ba my­slieť aj na niek­to­ré do­da­toč­né nák­la­dy a za­hr­núť ich do kal­ku­lá­cie roz­poč­tu.

9. Pre­di­men­zo­va­ná konštruk­cia zvy­šu­je pre­vádz­ko­vé ri­zi­ká

Preexpo­no­va­nosť v cie­ľoch ve­die ku kom­pli­ko­va­nos­ti ria­de­nia, čo mô­že ov­plyv­niť ús­peš­né vy­bu­do­va­nie dá­to­vé­ho cen­tra. „Zlo­ži­tosť" čas­to zna­me­ná viac za­ria­de­ní a kom­po­nen­tov, kto­ré za­hŕňa­jú viac po­ten­ciál­nych ri­zík. Čím kom­plexnej­ší a zlo­ži­tej­ší sys­tém, tým je vy­ššie pre­vádz­ko­vé ri­zi­ko. Väč­ši­nu zly­ha­ní má to­tiž na sve­do­mí ľud­ský fak­tor. Ok­rem to­ho pre­vádz­ko­vé a ob­služ­né nák­la­dy mô­žu v ta­kých­to prí­pa­doch rásť expo­nen­ciál­ne.

Správ­ne pro­jek­to­va­nie, kto­ré zoh­ľad­ní spo­me­nu­té ri­zi­ká, po­mô­že spo­loč­nos­tiam vy­bu­do­vať per­spek­tív­ne dá­to­vé cen­trá, kto­ré bu­dú pl­ne vy­ho­vo­vať ich vý­kon­nos­tným cie­ľom a pot­re­bám.

Zdroj: Schneider Electric


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter