ASUS a Acer sa možno spoja

Acer-Asus-Logo.jpg Po tom, čo Wes­tern Di­gi­tal kú­pil Hi­ta­chi a Mic­ro­soft ne­dáv­no zís­kal No­kiu, sa za­ča­li ší­riť do­ha­dy o ďal­šej veľ­kej fú­zii, kto­rá by dosť zme­ni­la roz­lo­že­nie síl v tech­no­lo­gic­kom prie­mys­le. Ide o dve sve­toz­ná­me znač­ky - ASUS a Acer. Acer vy­rá­ba mo­ni­to­ry, po­čí­ta­če a naj­mä no­te­boo­ky, ASUS pop­ri tom všet­kom eš­te aj zá­klad­né dos­ky, gra­fic­ké kar­ty, zvu­ko­vé kar­ty a pod.

Ak sa zves­ti o fú­zii uká­žu ako prav­di­vé, tým, kto bu­de na­ku­po­vať, bu­de prav­de­po­dob­ne ASUS. No vy­lú­čiť sa ne­dá ani opač­ný pos­tup. Na otáz­ku o mož­nom spo­je­ní tých­to dvoch spo­loč­nos­tí šéf ASUS-u John­ny Shih od­po­ve­dal, že prie­my­sel sa na­chá­dza v pre­chod­nom ob­do­bí a ľu­dia by ma­li byť ot­vo­re­ní prí­pad­ným ak­vi­zí­ciám.

Hlav­ný biz­nis spo­loč­nos­ti ASUS pred­sta­vu­je pro­duk­cia zá­klad­ných do­siek, no vzhľa­dom na ocha­bu­jú­ci zá­ujem o sto­lo­vé po­čí­ta­če nie je prav­de­po­dob­né, že ich vý­ro­ba bu­de stú­pať. Pre­to ne­ču­do, že sa za­čí­na za­me­ria­vať na mo­bil­né za­ria­de­nia. Acer ro­bí to is­té, zá­uj­my oboch spo­loč­nos­tí sa te­da zho­du­jú.

Za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Acer Stan Shih zdô­raz­nil, že pri kaž­dej ak­vi­zí­cii/fú­zii mu­sia obe stra­ny dôk­lad­ne zvá­žiť do­ho­du. Tá mu­sí byť prí­nos­ná pre obe zú­čas­tne­né stra­ny vrá­ta­ne ich za­mes­tnan­cov a ak­cio­ná­rov. Ta­kis­to tre­ba vziať do úva­hy, aký vplyv bu­de mať fú­zia/ak­vi­zí­cia na prie­my­sel a spot­re­bi­te­ľov. Ak ta­ký­to krok bu­de pros­peš­ný, Acer s ním bu­de súh­la­siť, ak nie, bu­de pok­ra­čo­vať v sta­rých ko­ľa­jach.

Zdroj: news.sof­tpe­dia.com
tom­shardware.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter