Školstvo: Maturovať online sa tento rok nebude

Ma­tu­ri­ty na po­čí­ta­či si ten­to rok štu­den­ti kon­čia­ci stred­nú ško­lu eš­te naos­tro ne­na­pí­šu. Naj­skôr sa ho­vo­ri­lo o tom, že už v tom­to ro­ku by moh­li žia­ci na 300 ško­lách ab­sol­vo­vať skúš­ku dos­pe­los­ti elek­tro­nic­ky. Z to­ho na­po­kon vziš­lo, ma­tu­ran­ti na vy­bra­ných ško­lách si ten­to rok on­li­ne tes­ty na po­čí­ta­či po­dob­né tým ma­tu­rit­ným za­tiaľ len vy­skú­ša­jú. On­li­ne ma­tu­ri­tu naos­tro by ma­li stre­doš­ko­lá­ci pí­sať v ro­ku 2015, ho­vo­rí ria­di­teľ­ka Ná­rod­né­ho ús­ta­vu cer­ti­fi­ko­va­ných me­ra­ní vzde­lá­va­nia Ro­ma­na Ka­nov­ská.

Ma­tu­ro­vať elek­tro­nic­ky nie je mož­né pre stá­le pre­bie­ha­jú­ce ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie elek­tro­nic­ké­ho sys­té­mu, vy­svet­li­la Ka­nov­ská, ria­di­teľ­ka ús­ta­vu, kto­rý ma­tu­ri­ty za­stre­šu­je. „Na za­čiat­ku pro­jek­tu sme si mys­le­li, že bu­de v dos­ta­toč­nom pred­sti­hu pred ma­tu­ri­tou ob­sta­ra­ný, ob­sta­rá­va­nie stá­le pre­bie­ha," uvied­la.

Keď­že tes­to­va­cie pros­tre­die, v kto­rom by sa ma­li ma­tu­ri­ty ko­nať, eš­te nie je vy­tvo­re­né a ove­re­né, ten­to rok eš­te ma­tu­ri­tu na po­čí­ta­či ris­ko­vať nech­cú. Niek­to­rí ma­tu­ran­ti si však elek­tro­nic­ké tes­ty pred­sa len vy­skú­ša­jú. Tes­ty po­dob­né ma­tu­ri­te na­pí­šu na po­čí­ta­či eš­te pred ter­mí­nom sku­toč­ných ma­tu­rít.

Bu­dú tak môcť zis­tiť, ako sú na skúš­ky prip­ra­ve­ní. „Uro­bia si ma­tu­rit­ný test po­dob­ný ma­tu­ri­te z an­glič­ti­ny, slo­ven­či­ny, ma­te­ma­ti­ky a hneď uvi­dia svoj vý­sle­dok a bu­dú vi­dieť v rám­ci tých žia­kov, kto­rí sa zú­čas­tni­li ta­ké­ho­to pi­lot­né­ho elek­tro­nic­ké­ho tes­to­va­nia, asi na akej úrov­ni by tú­to ma­tu­ri­tu zvlád­li," ho­vo­rí Ka­nov­ská. Naos­tro by ma­li on­li­ne ma­tu­ri­ty pre­beh­núť na vy­bra­ných 300 ško­lách v ro­ku 2015.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter