Školstvo: Projekt za 17 mil. eur má priblížiť vysoké školy praxi

Pro­jekt z euro­fon­dov za 17 mi­lió­nov eur má prib­lí­žiť vy­so­koš­kol­ské vzde­lá­va­nie praxi. Ide o ná­rod­ný pro­jekt Vy­so­ké ško­ly ako mo­to­ry roz­vo­ja ve­do­mos­tnej spo­loč­nos­ti a v tých­to dňoch ho pred­sta­via vy­so­kým ško­lám v re­gió­noch, in­for­mu­je ho­vor­ca mi­nis­tra škol­stva Mi­chal Ka­li­ňák.

Na stret­nu­tiach sa štu­den­ti oboz­ná­mia s tým, ako sa pria­mo do pro­jek­tu za­po­jiť. Ide o krát­ko­do­bé exkur­zie ale­bo dl­ho­do­bé vzde­lá­va­cie po­by­ty v pod­ni­koch či fir­mách, kde po­čas tr­va­nia praxe spra­cu­jú kon­krét­ne od­bor­né té­my do roč­ní­ko­vých ale­bo di­plo­mo­vých prác.

V rám­ci pro­jek­tu tiež vy­tvo­ria vý­uč­bo­vé ško­lia­ce cen­trá praxe na vy­so­kých ško­lách a za­bez­pe­čia štu­dij­né po­môc­ky. „Od pro­jek­tu oča­ká­va­me ak­ti­vi­tu štu­den­tov, kto­rí vy­uži­jú po­nu­ku na se­ba­reali­zá­ciu a zís­ka­va­nie no­vých poz­nat­kov aj zruč­nos­tí," uvie­dol mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič.

S pro­jek­tom za­čal Ústav in­for­má­cií a prog­nóz škol­stva 1. jú­na 2013. Ur­če­ný je pre štu­den­tov v Tr­nav­skom, Tren­čian­skom, Ni­trian­skom, Ži­lin­skom, Ban­sko­bys­tric­kom, Pre­šov­skom a Ko­šic­kom kra­ji. Cie­ľom ná­rod­né­ho pro­jek­tu je pris­pô­so­bo­vať vy­so­koš­kol­ské vzde­lá­va­nie reál­nym pot­re­bám tr­hu prá­ce a po­sil­niť pre­po­je­nie vy­so­kých škôl s pod­ni­ko­vou sfé­rou.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter