Google založil spoločnosť Calico, bude bojovať proti starnutiu a chorobám

Goog­le ozná­mil, že za­lo­žil no­vú spo­loč­nosť Ca­li­co, kto­rá sa bu­de za­obe­rať zdra­vím a prob­lé­ma­mi sú­vi­sia­ci­mi so star­nu­tím, cho­ro­ba­mi, ale aj predĺže­ním ľud­ské­ho ži­vo­ta. Jej ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom sa sta­ne Ar­thur D. Le­vin­son, bý­va­lý šéf Ge­nen­te­chu, kto­rý sa za­obe­ral vý­sku­mom gé­nov. Le­vin­son na­ďa­lej zos­ta­ne pred­se­dom pred­sta­ven­stva Ge­nen­te­chu a rov­na­kú fun­kciu má aj v spo­loč­nos­ti App­le.

Larry Pa­ge sa v roz­ho­vo­re pre ča­so­pis Ti­me vy­jad­ril o no­vej spo­loč­nos­ti ako o „dl­ho­do­bom vkla­de". „Sú od­vet­via, kde tr­vá 10 či 20 ro­kov, kým sa ná­pad pre­me­ní na nie­čo reál­ne. Zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť je ur­či­te jed­na z ta­kých­to ob­las­tí."

Goog­le vy­ví­jal ak­ti­vi­ty v ob­las­ti zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti aj v mi­nu­los­ti. Goog­le eHealth bo­la služ­ba na di­gi­ta­li­zá­ciu osob­ných zdra­vot­ných zá­zna­mov, kto­rú však v ro­ku 2011 ukon­čil. V prí­pa­de spo­loč­nos­ti Ca­li­co si kla­die nao­zaj am­bi­cióz­ny cieľ „zlep­šiť mi­lió­ny ži­vo­tov".

Ná­pad zís­kal ne­bý­va­lú chvá­lu aj od CEO App­lu Ti­ma Coo­ka: „Ve­ľa na­šich pria­te­ľov a prí­buz­ných ma­lo krát­ky ži­vot ale­bo má ich ži­vot v dôs­led­ku cho­ro­by zhor­še­nú kva­li­tu. Art Le­vin­son je je­den z tých bláz­ni­vých je­din­cov, kto­rí si my­slia, že to tak ne­mu­sí byť. Nik­to nie je vhod­nej­ší na to­to pos­la­nie a som nad­še­ný, že vi­dím vý­sle­dok."

Zdroj: goog­lep­ress.blog­spot.cz
mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter