Školstvo: Viac ako 1400 škôl chce žiakov testovať elektronicky

Viac ako 1400 zá­klad­ných a stred­ných škôl sa prih­lá­si­lo k za­čiat­ku škol­ské­ho ro­ka do pro­jek­tu, kto­rý má pri­niesť elek­tro­nic­ké tes­to­va­nie žia­kov. V poč­te za­po­je­ných škôl ve­die Ži­lin­ský kraj s 220 prih­lá­se­ný­mi ško­la­mi. Na dru­hom mies­te je Pre­šov­ský kraj, v kto­rom sa do pro­jek­tu hlá­si 209 škôl, nas­le­du­je Ko­šic­ký kraj so 198 ško­la­mi. Agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­va­la ma­na­žér­ka pub­li­ci­ty pro­jek­tu Má­ria Gre­be­ňo­vá-Lac­zo­vá.

Ná­rod­ný pro­jekt Zvy­šo­va­nie kva­li­ty vzde­lá­va­nia na zá­klad­ných a stred­ných ško­lách s vy­uži­tím elek­tro­nic­ké­ho tes­to­va­nia prip­ra­vu­je Ná­rod­ný ús­tav cer­ti­fi­ko­va­ných me­ra­ní vzde­lá­va­nia. Pro­jekt za viac ako 28 mi­lió­nov eur hra­de­ný naj­mä z euro­fon­dov má vy­tvo­riť pod­mien­ky na elek­tro­nic­ké tes­to­va­nie žia­kov všet­kých zá­klad­ných a stred­ných škôl.

V bu­dúc­nos­ti by sa ma­lo tes­to­va­nie de­via­ta­kov a pre­dov­šet­kým ma­tu­rit­né skúš­ky ro­biť už len cez po­čí­tač. „Naj­viac škôl zo Ži­lin­ské­ho kra­ja je z pria­mo zo Ži­li­ny (27 škôl), nas­le­du­jú Mar­tin a Dol­ný Ku­bín (po 12 škôl) a tre­tí je Ru­žom­be­rok a Lip­tov­ský Mi­ku­láš (po 11 škôl). Ide o ško­ly, kto­rých po­čí­ta­če v učeb­niach spĺňa­jú tech­nic­ké po­žia­dav­ky na elek­tro­nic­ké tes­to­va­nie a nás­led­ne s na­mi pod­pí­sa­li rám­co­vú zmlu­vu o spo­lup­rá­ci," prib­lí­ži­la ria­di­teľ­ka Ná­rod­né­ho ús­ta­vu cer­ti­fi­ko­va­ných me­ra­ní vzde­lá­va­nia Ro­ma­na Ka­nov­ská, hlav­ná ma­na­žér­ka pro­jek­tu. Po­čet škôl nie je ko­neč­ný, ďal­šie sa mô­žu roz­hod­núť za­čiat­kom no­vé­ho škol­ské­ho ro­ka 2013/2014 a za­po­jiť sa eš­te do je­sen­né­ho pries­ku­mu škol­ských po­čí­ta­čov.

Ško­ly za­po­je­né do pro­jek­tu bu­dú mať bez­plat­ný prís­tup k roz­sia­hlej elek­tro­nic­kej da­ta­bá­ze úloh na ove­ro­va­nia ve­do­mos­tí žia­kov. Elek­tro­nic­ké tes­to­va­nie má uči­te­ľom zjed­no­du­šiť vy­hod­no­co­va­nie tes­tov, žia­ci zas ma­jú zís­kať rých­lej­šiu spät­nú väz­bu o tom, ako v tes­te do­pad­li.

No­vé úlo­hy a tes­ty bu­dú spĺňať po­žia­dav­ky Štát­ne­ho vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu. Do no­vem­bra 2015 v rám­ci ná­rod­né­ho pro­jek­tu vznik­ne cel­kom 30-ti­síc no­vých úloh a 150 tes­tov pre dru­hý stu­peň zá­klad­ných škôl a pre stred­né ško­ly.

Tes­ty bu­dú zo všeo­bec­no-vzde­lá­va­cích pred­me­tov ako je slo­ven­ský ja­zyk a li­te­ra­tú­ra, an­glič­ti­na, nem­či­na, ruš­ti­na, ma­ďar­ský ja­zyk a li­te­ra­tú­ra, slo­ven­ský ja­zyk a slo­ven­ská li­te­ra­tú­ra pre žia­kov s vy­učo­va­cím ja­zy­kom ma­ďar­ským, bio­ló­gia, fy­zi­ka, chémia, de­je­pis, geog­ra­fia, ob­čian­ska náu­ka, ma­te­ma­ti­ka či in­for­ma­ti­ka.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter