Phonebloks vám umožní poskladať si smartfón podľa vlastných predstáv

Je­den z prob­lé­mov dneš­ných smar­tfó­nov je ich ma­lá od­ol­nosť. Ľah­ko sa po­lá­mu, je ťaž­ké ich op­ra­viť a aj ich up­gra­de je čas­to prob­le­ma­tic­ký. A čo s ni­mi, ak dos­lú­žia? Iba zväč­šu­jú množ­stvo elek­tro­nic­ké­ho od­pa­du. Sku­pi­na mla­dých ľu­dí oko­lo pro­jek­tu Pho­neb­loks pod ve­de­ním Da­ve Hak­ken­sa sa po­kú­ša vy­rie­šiť ten­to prob­lém.

Ich zá­me­rom je vy­tvo­riť úpl­ne mo­du­lár­ny smar­tfón, kto­ré­ho kaž­dý kom­po­nent (dis­plej, CPU/GPU, ba­té­ria, úlo­žis­ko, fo­toa­pa­rát, Wi-Fi, Blue­tooth) bu­de v sa­mos­tat­nom blo­ku. Všet­ky blo­ky sa pri­pá­ja­jú k zá­klad­nej dos­ke skrut­ka­mi, tak­že v prí­pa­de poš­ko­de­nia ich mož­no veľ­mi jed­no­du­cho vy­me­niť. Ta­ká­to kon­cep­cia po­nú­ka ve­ľa mož­nos­tí na úp­ra­vu - kto­koľ­vek by si mo­hol pos­kla­dať vlast­ný smar­tfón pod­ľa svo­jich po­žia­da­viek.

Video:


Je to dob­rý ná­pad, pot­re­bu­je však pod­po­ru zo stra­ny vý­rob­cov. Tí by po­tom ne­vy­rá­ba­li kom­plet­né te­le­fó­ny, ale blo­ky har­dvé­ru, čo by si vy­ža­do­va­lo zme­nu ich ob­chod­né­ho mo­de­lu. Tím Pho­neb­loks te­raz ne­žia­da fi­nan­čnú, ale so­ciál­nu pod­po­ru.

phonebloks2.png

Vy­zý­va­jú všet­kých, kto­rým sa tá­to my­šlien­ka pá­či, aby ich pod­po­ri­li na strán­ke Thun­derclap. Pô­vod­ný zá­mer bol zís­kať 500 priaz­niv­cov, no tí sa naz­bie­ra­li v prie­be­hu nie­koľ­kých ho­dín. Kam­paň potr­vá do 29. ok­tób­ra, keď sa má za­čať hro­mad­ná pro­pa­gá­cia. Ak chce­te pro­jekt pod­po­riť, sta­čí zdie­ľať ve­tu s ta­gom #pho­neb­loks, uve­de­nú na strán­ke Thun­derclap na niek­to­rej zo so­ciál­nych sie­tí. Pod­po­ru do­te­raz vy­jad­ri­lo už viac ako 100 000 ľu­dí.

Zdroj: pho­nea­re­na.com
slas­hgear.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter