V rozvinutosti online trhu je SR na 38. mieste

Slo­ven­sko je v roz­vi­nu­tos­ti on­li­ne tr­hu na 38. mies­te na sve­te. Inter­ne­to­vé pre­da­je v SR do­siah­li v ro­ku 2012 hod­no­tu pol mi­liar­dy eur. Uvá­dza to sprá­va zve­rej­ne­ná spo­loč­nos­ťou Cus­hman & Wake­field. Pod­ľa ve­dú­ce­ho tí­mu pries­ku­mu tr­hu spo­loč­nos­ti Mi­cha­la So­tá­ka, umies­tne­nie od­rá­ža veľ­kosť a infra­štruk­tú­ru inter­ne­to­vé­ho tr­hu. Na roz­diel od zá­pad­nej Euró­py, kde ka­men­né pre­daj­ne s inter­ne­tom sú­pe­ria, v SR a ČR ras­tú mo­der­ný a inter­ne­to­vý ma­loob­chod spo­loč­ne.

Pre­daj cez inter­net rých­lo ras­tie aj na­priek sú­čas­né­mu eko­no­mic­ké­mu pok­le­su. Ve­dú­ci ma­loob­chod­né­ho tí­mu v Cus­hman & Wake­field na Slo­ven­sku Ma­túš Fur­man tvr­dí, že slo­ven­skí inter­ne­to­ví ope­rá­to­ri svo­je kon­cep­ty v pos­led­ných dvoch ro­koch roz­ší­ri­li a dnes vy­uží­va­jú tak­tiež ka­men­né pre­daj­ne.

Naj­roz­vi­nu­tej­ší ma­loob­chod­ný inter­ne­to­vý trh na sve­te má pod­ľa ana­lý­zy Veľ­ká Bri­tá­nia. Pr­vé mies­to ob­sa­di­la pre­dov­šet­kým vďa­ka vy­so­ké­mu ob­je­mu on­li­ne pre­da­ja na oso­bu, vý­znam­né­mu tr­ho­vé­mu po­die­lu, kto­rý vy­jad­ru­je per­cen­to z cel­ko­vé­ho ma­loob­chod­né­ho pre­da­ja, cel­ko­vé­mu ma­loob­chod­né­mu od­by­tu a ot­vo­re­nos­ti vo­či pod­ni­ka­niu cez inter­net i so­ciál­nym mé­diám. Naj­väč­ším po­ten­ciál­nym tr­hom je Čí­na a za kľú­čo­vé­ho hrá­ča inter­ne­to­vé­ho tr­hu bu­dúc­nos­ti v Euró­pe po­va­žu­je sprá­va Rus­ko.

Veľ­kosť inter­ne­to­vé­ho ma­loob­chod­né­ho tr­hu po­su­dzu­je šesť uka­zo­va­te­ľov. Cel­ko­vý ma­loob­chod­ný pre­daj, inter­ne­to­vý ma­loob­chod­ný pre­daj, pre­daj cez inter­net na oso­bu, me­dzi­roč­ný rast pre­da­ja cez inter­net za pos­led­ných päť ro­kov, po­diel pre­da­ja cez inter­net a zvý­še­nie tr­ho­vé­ho po­die­lu inter­ne­tu.

Pri hod­no­te­ní infra­štruk­tú­ry sa be­rie do úva­hy naj­mä lo­gis­ti­ka, prip­ra­ve­nosť sie­tí, po­čet inter­ne­to­vých účas­tníc­kych zmlúv na oso­bu, po­čet mo­bil­ných účas­tníc­kych zmlúv na oso­bu, ener­ge­tic­kú infra­štruk­tú­ru, vní­ma­nie bez­peč­nos­ti v ky­berpries­to­re a po­čet pla­tob­ných ka­riet na oso­bu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter