Domácnosti majú lacnejšie pripojenie k internetu

Prie­mer­né ce­ny naj­pre­dá­va­nej­ších prog­ra­mov pev­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho prís­tu­pu k inter­ne­tu pre do­mác­nos­ti me­dzi­roč­ne pok­les­li. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR (TÚ SR) Ro­man Vav­ro.

Naj­viac, až 415 ti­síc uží­va­te­ľov, vy­uží­va­lo pri­po­je­nie pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie DSL. Prie­mer­ná ce­na prog­ra­mov pri­po­je­nia pre do­mác­nos­ti tou­to tech­no­ló­giou me­dzi­roč­ne kles­la o 17,84 % na 12,11 eura.

Naj­niž­šia prie­mer­ná ce­na prog­ra­mov pev­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho prís­tu­pu k inter­ne­tu pre do­mác­nos­ti bo­la ku kon­cu ro­ka 2012 pri pou­ží­va­ní káb­lo­vé­ho mo­de­mu na úrov­ni 11,09 eura. Pod­ľa úda­jov sprá­vy TÚ SR pla­ti­li uží­va­te­lia za pri­po­je­nie fib­re to the buil­ding (FTTB) 11,26 eura, za fib­re to the ho­me (FTTH) 11,97 eura a za pri­po­je­nie WiFi 11,46 eura.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter