Microsoft by mohol kúpiť aj oslabené BlackBerry

Zdá sa, že po ak­vi­zí­cii mo­bil­nej di­ví­zie No­kie dos­tal Mic­ro­soft chuť na­ku­po­vať. Pod­ľa zdro­jov agen­tú­ry Bloom­berg vraj poš­ku­ľu­je po vý­rob­co­vi smar­tfó­nov Blac­kBerry. Ve­de­nie ka­nad­skej fir­my ne­dáv­no ozná­mi­lo, že zva­žu­je jej pre­daj.

Red­mon­dská spo­loč­nosť by moh­la tak ako v prí­pa­de No­kie od­kú­piť len mo­bil­nú časť, Blac­kBerry by eš­te os­ta­la ko­mu­ni­kač­ná sieť Blac­kBerry Mes­sen­ger, reš­pek­to­va­ný sys­tém za­bez­pe­če­né­ho do­ru­čo­va­nia mo­bil­ných e-mai­lov, ako aj bo­ha­tá zbier­ka pa­ten­tov.

A Mic­ro­soft by tak mo­hol šma­hom str­čiť do vrec­ka dve kul­to­vé znač­ky ne­dáv­ne­ho ob­do­bia a otriasť duo­po­lom App­lu s je­ho iOS a Goog­lu/Sam­sun­gu s An­droi­dom. Na­vy­še Blac­kBerry má eš­te stá­le po­mer­ne dob­rú po­zí­ciu vo fir­mách a prá­ve v tom­to seg­men­te chce svo­je pos­ta­ve­nie upev­niť aj Mic­ro­soft. A je­ho pos­led­ný po­kus s tab­let­mi Sur­fa­ce ne­bol veľ­mi pô­so­bi­vý. Otáz­ne však je, čo by uro­bil s ďal­ším mo­bil­ným ope­rač­ným sys­té­mom.

Zdroj: bloom­berg.com
uber­giz­mo.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter