Komentár: Prečo kúpil Microsoft Nokiu?

Ste­ve Ballmer ad­re­so­val za­mes­tnan­com Mic­ro­sof­tu email, kde vy­svet­ľu­je ak­vi­zí­ciu No­kie ako ďal­ší krok v rám­ci tran­sfor­má­cie spo­loč­nos­ti. „Pre Mic­ro­soft je to­to (kú­pa spo­loč­nos­ti No­kia) krok do bu­dúc­nos­ti a ďal­šia veľ­ká fá­za tran­sfor­má­cie, kto­rú sme oh­lá­si­li 11. jú­la," pí­še Ballmer. Mic­ro­soft v le­te ozná­mil reor­ga­ni­zá­ciu spo­loč­nos­ti, kto­rej cie­ľom je za­me­rať sa na „za­ria­de­nia a služ­by."

Spo­lup­rá­ca No­kie s Mic­ro­sof­tom za­ča­la pred dvo­ma rok­mi, fín­sky vý­rob­ca te­le­fó­nov od­vte­dy vy­rá­ba smar­tfó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne. Pod­ľa Ballme­ra je spo­lup­rá­ca ús­peš­ná. „Win­dows Pho­ne mo­de­ly od No­kie sú (z hľa­dis­ka po­die­lu) naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce te­le­fó­ny na tr­hu," pí­še Ballmer.

Win­dows te­le­fó­ny od No­kie za­zna­me­na­li od dru­hé­ho kvar­tá­lu mi­nu­lé­ho ro­ka ná­rast z ne­ce­lých 3 mi­lió­nov na tak­mer 7,5 mi­lió­na pre­da­ných ku­sov. Mic­ro­soft chce pre­da­je te­le­fó­nov vý­raz­ne zvý­šiť, je to hlav­ná prio­ri­ta. Po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov chce os­lo­viť in­teg­ro­va­ný­mi služ­ba­mi, kto­ré sú dô­le­ži­té pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov aj biz­nis pou­ží­va­te­ľov.

Či však bu­de znač­ka No­kia exis­to­vať aj po ak­vi­zí­cií Mic­ro­sof­tom za­tiaľ nie je zná­me. Pod­ľa Ballme­ra je dô­le­ži­té, aby Mic­ro­soft pri­šiel čo naj­skôr s uni­fi­ko­va­nou znač­kou a mar­ke­tin­go­vou stra­té­giou. Roz­vo­ju biz­ni­su s te­le­fón­mi má po­môcť aj Step­hen Elop, CEO No­kie, kto­rý čos­ko­ro nas­tú­pi do Mic­ro­sof­tu.

Ballmer sa vo svo­jej sprá­ve za­me­ral aj na bu­dúc­nosť Win­dows Pho­nu ako plat­for­my. Mic­ro­soft chce aj na­ďa­lej pod­po­ro­vať par­tne­rov a os­tat­ných vý­rob­cov WP te­le­fó­nov, kto­rí by ma­li z ak­vi­zí­cie No­kie tak­tiež pro­fi­to­vať. Otáz­ne je, ako za­rea­gu­jú sa­mot­ní par­tne­ri, kto­rí ne­bo­li nad­še­ní z roz­hod­nu­tia Mic­ro­sof­tu vy­rá­bať si vlas­tné tab­le­ty. His­tó­ria sa opa­ku­je, ten­tok­rát s te­le­fón­mi.

Ballmer sa tak­tiež vy­jad­ril, že MS bu­de aj na­ďa­lej pos­ky­to­vať a roz­ši­ro­vať svo­je služ­by vo for­me mo­bil­ných ap­li­ká­cií pre kon­ku­ren­čné ope­rač­né sys­té­my - An­droid a iOS.

Zdroj: la­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter