Aké sú najhoršie IT povolania?

Por­tál PCWorld zho­to­vil reb­rí­ček naj­hor­ších IT po­vo­la­ní. Mno­hé z nich do kla­sic­kej pred­sta­vy za­mes­tna­nia v IT sek­to­re nes­pa­da­jú, s tým­to prie­mys­lom však ne­po­chyb­ne sú­vi­sia.

„Inter­ne­to­vý po­li­cajt" v Goog­li

Nie kaž­dá prá­ca pre Goog­le je tak úžas­ná, ako si mno­hí pred­sta­vu­je­me. Po­zí­cia „inter­ne­to­vé­ho po­li­caj­ta" pat­rí me­dzi tie naj­hor­šie. Ce­lý deň mu­sí­te kon­tro­lo­vať fo­tog­ra­fie, ob­ráz­ky, vi­deo ob­sah, blo­gy a filtro­vať ob­sah, kto­rý je nev­hod­ný. V praxi to zna­me­ná, že sa neus­tá­le „preh­ra­bá­va­te" množ­stvom det­skej por­nog­ra­fie a ďal­šie­ho nev­hod­né­ho ob­sa­hu. Je zrej­mé, že tá­to prá­ca nie je vhod­ná pre sla­bé ža­lúd­ky.

itjobs_1.png

Vý­rob­ca po­lo­vo­di­čov

Po­lo­vo­di­če sú ne­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou IT sve­ta. Ich vý­ro­bu sme si dáv­nej­šie pred­sta­vi­li v pod­rob­nom člán­ku. Prob­lé­mom pre ľu­dí, kto­rí sú sú­čas­ťou vý­rob­né­ho pro­ce­su, je fakt, že ich pos­tup­ne nah­rá­dza­jú ro­bo­ty. Pod­ľa ma­ga­zí­nu Kip­lin­ger pat­rí to­to za­mes­tna­nie me­dzi naj­hor­šie, dô­vo­dom je zlá per­spek­tí­va do bu­dúc­nos­ti.

itjobs_2.jpg

Ria­di­teľ IT fir­my

Mno­hí si po­my­slia, že v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi po­vo­la­nia­mi, sa mu­se­lo to­to za­mes­tna­nie dos­tať do vý­be­ru omy­lom. Agen­tú­ra Ca­reerBliss, kto­rá ro­bí pries­kum me­dzi za­mes­tna­ný­mi ľuď­mi, však tvr­dí opak. Z vý­sled­kom pries­ku­mu to­tiž­to vy­plý­va, že mno­hí ria­di­te­lia IT fi­riem ne­ma­jú ra­di svo­ju prá­cu.

itjobs_3.jpg

Sklad­ník on­li­ne ob­cho­du

Na na­še po­me­ry ne­mu­sí byť to­to za­mes­tna­nie až tak zlé ako v za­hra­ni­čí. Svo­je si „uži­jú" naj­mä za­mes­tnan­ci ob­cho­du Ama­zon, kto­rí v skla­doch vy­ba­vu­jú ob­jed­náv­ky. Pod­ľa slov bý­va­lých za­mes­tnan­cov mu­sia neus­tá­le pra­co­vať rých­lej­šie a eš­te rých­lej­šie, čas­to aj nad rá­mec pra­cov­nej do­by. Aká­koľ­vek pres­táv­ka je tak­mer ne­mož­ná, po­čas prá­ce bež­ne do­chá­dza aj k fy­zic­kým zra­ne­niam.

itjobs_4.jpg

Tech­nic­ká pod­po­ra v call cen­tre

To­to po­vo­la­nie je vo všeo­bec­nos­ti po­va­žo­va­né za jed­no z naj­hor­ších a pla­tí to na ce­lom sve­te.

itjobs_5.png

(Ve­žo)le­zec

Ľudia, kto­rých za­mes­tna­ním je lo­ziť po te­le­ko­mu­ni­kač­ných ve­žiach, ma­jú 10-ná­sob­ne väč­ší prie­mer úmr­tnos­ti v po­rov­na­ní so stav­bár­mi. To­to za­mes­tna­nie je zá­ro­veň po­va­žo­va­né za naj­ne­bez­peč­nej­šie - as­poň v Ame­ri­ke. „Ve­žo­lez­ci" za­rá­ba­jú v Ame­ri­ke v prie­me­re 10 USD na ho­di­nu, na dru­hej stra­ne čas­to pra­cu­jú v no­ci, v ne­bez­peč­ných pra­cov­ných pod­mien­kách a čas­to bez od­bor­né­ho tré­nin­gu.

itjobs_6.jpg

Pra­cov­ník v to­vár­ni

Prá­ca za vý­rob­ným pá­som je čas­to po­va­žo­va­ná za mo­der­né ot­roc­tvo a svo­je o tom vie aj množ­stvo Slo­vá­kov. Naj­hor­šie pod­mien­ky sú údaj­ne v to­vár­ni Foxconn, kde sa vy­rá­ba­jú pro­duk­ty spo­loč­nos­ti App­le. V mi­nu­los­ti sa ob­ja­vi­li sťaž­nos­ti na hroz­né pra­cov­né pod­mien­ky, kto­ré v jed­nu do­bu vy­vr­cho­li­li vzbu­ra­mi a via­ce­rý­mi sa­mov­raž­da­mi.

itjobs_7.jpg

Zdroj:pcworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter