Microsoft kupuje Nokiu za 5,4 miliardy eur, chce vyrábať vlastné mobily

Mic­ro­soft a No­kia dnes sko­ro rá­no ozná­mi­li uzat­vo­re­nie do­ho­dy, na zá­kla­de kto­rej Mic­ro­soft od­kú­pi od No­kie za 5,4 mi­liar­dy eur všet­ky di­ví­zie, kto­ré sa za­obe­ra­jú vý­vo­jom, vý­ro­bou a pre­da­jom mo­bil­ných te­le­fó­nov a za­ria­de­ní.

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ No­kie Step­hen Elop, kto­rý do če­la fir­my pri­šiel v ro­ku 2010 prá­ve z Mic­ro­sof­tu, prej­de po do­kon­če­ní tran­sak­cie späť do ame­ric­kej fir­my. "Je to sme­lý krok do bu­dúc­na - zís­ka­jú na ňom za­mes­tnan­ci, ak­cio­ná­ri aj zá­kaz­ní­ci oboch spo­loč­nos­tí," uvie­dol Elop v ozná­me­ní. Do­dal, že od ak­vi­zí­cie si sľu­bu­je po­sil­ne­nie po­die­lu na tr­hu mo­bil­ných te­le­fó­nov.

Spo­lu s ním prej­dú do Mic­ro­sof­tu ďal­ší vy­so­kí ma­na­žé­ri a ďal­ších asi 32 000 za­mes­tnan­cov No­kie. Mic­ro­soft tiež pre­be­rie bu­do­vy, tech­no­ló­gie a pa­ten­ty No­kie v seg­men­te smar­tfó­nov a mo­bil­ných te­le­fó­nov. Mic­ro­soft zís­ka aj prá­va na pou­ží­va­nie zna­čiek No­kia, Lu­mia a As­ha. Tran­sak­cia sa us­ku­toč­ní v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka. S ak­vi­zí­ciou No­kie zís­ka Mic­ro­soft aj množ­stvo par­tne­rov, do­hôd s ope­rá­tor­mi ale­bo lo­kál­nych pre­daj­ných sie­tí.

No­kia po od­pre­da­ji zos­ta­ne dcér­ska spo­loč­nosť No­kia So­lu­tions and Networks, kto­rá do­dá­va tech­no­ló­gie pre mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Tak­tiež je zos­ta­nú ma­po­vé a na­vi­gač­né služ­by He­re a di­ví­zia vý­vo­ja a li­cen­co­va­nia no­vých tech­no­ló­gií Ad­van­ced Tech­no­lo­gies

No­kia bo­la od 90. ro­kov naj­väč­ším vý­rob­com mo­bil­ných te­le­fó­nov na sve­te, z pr­vej prieč­ky ju vla­ni zo­sa­dil Sam­sung.

Nep­re­sa­di­la sa na tr­hu s in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi, kde za­spa­la nás­tup kon­ku­ren­tov App­le a Sam­sung. No­kia sí­ce v pos­led­nom štvrťro­ku svoj ​​pre­daj smar­tpho­nov vý­raz­ne zvý­ši­la, stá­le to však bo­lo me­nej, než sa ča­ka­lo. Tr­žby fir­my sa me­dzi­roč­ne pre­pad­li o zhru­ba štvr­ti­nu a cel­ko­vý pre­daj te­le­fó­nov jej kle­sol o 27 per­cent.

Otáz­nik vy­vo­lal naj­mä krok z ro­ku 2011, ke­dy No­kia svoj ​​vlast­ný OS Sym­bian pre smar­tfó­ny nah­ra­di­la sys­té­mom Win­dows Pho­ne od Mic­ro­sof­tu. Spo­je­nec­tvo s Mic­ro­sof­tom však nep­ri­nie­slo že­la­ný ob­rat.

Mic­ro­soft si prev­za­tím jad­ra No­kie dra­ma­tic­ky vy­lep­ší po­zí­ciu na tr­hu, kto­rý je te­raz pre tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti zá­sad­ný, pre­to­že mo­bil­né za­ria­de­nia vy­tlá­ča­jú z tr­hu kla­sic­ké osob­né po­čí­ta­če.

Mic­ro­soft je pres­ved­če­ný, že má dosť skú­se­nos­tí a nás­tro­jov, kto­ré by moh­li zvrá­tiť úpa­dok No­kie. No­kia sí­ce stra­ti­la svo­je pos­ta­ve­nie v kra­ji­nách so sil­nou eko­no­mi­kou, stá­le však má vý­znam­ný po­diel na roz­vo­jo­vých tr­hoch.

Ope­rač­ný sys­tém Win­dows Pho­ne v sú­čas­nos­ti ok­rem No­kie po­nú­ka­jú aj Sam­sung, HTC a Huawei. Otáz­kou zos­tá­va či ho bu­dú po­nú­kať aj po tom, čo Mic­ro­soft spus­tí pre­daj smar­tfó­nov pod vlas­tnou znač­kou.

Mo­bil­ná di­ví­zia No­kie prej­de pod no­vé­ho ma­ji­te­ľa v pr­vom štvrťro­ku 2014.

DOPL­NENÉ

V sú­vis­los­ti so sprá­vou o pre­da­ji mo­bil­nej di­ví­zie No­kia spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft sa vy­jad­ri­la Ca­ro­li­na Mi­la­ne­si, ana­ly­tič­ka Gar­tner:


"Za­ují­ma­vým as­pek­tom ak­vi­zí­cie je, že Mic­ro­soft te­raz dis­po­nu­je dis­tri­buč­ným ka­ná­lom No­kie, čo je naj­mä v roz­vo­jo­vom sve­te kri­tic­ká pod­mien­ka ús­pe­chu pre­da­jov ako te­le­fó­nov, tak tab­le­tov. Ne­ga­tív­nou strán­kou tej­to ak­vi­zí­cie je ko­niec ná­de­jí, že by na ope­rač­ný sys­tém Win­dows vsa­di­li ďal­ší vý­rob­co­via smar­tfó­nov a tab­le­tov."


Glo­bal Smar­ptho­ne Mar­ket Sha­re

1H 2013 YR

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

No­kia

3.0 %

5.8 %

17.9 %

34.2 %

41.1 %

43.7 %

49.4 %

48.5 %

Sour­ce: Gar­tner


Glo­bal Mo­bi­le Pho­ne Mar­ket Sha­re


Sha­re %

1H 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

No­kia

14.4 %

19.1 %

23.8 %

28.9 %

36.4 %

38.6 %

37.8 %

34.8 %

32.5 %

30.7 %

34.8 %

Sour­ce: Gar­tner


Lo­kál­ne za­stú­pe­nie Mic­ro­sof­tu sa k ak­vi­zí­cii No­kie ne­vy­jad­ri­lo, pos­kyt­lo nám as­poň od­kaz na ofi­ciál­ne zdro­je:

Ot­vo­re­ný list Ste­va Ballme­ra a Step­he­na Elo­pa zá­kaz­ní­kom 

Terry Myer­son, Execu­ti­ve Vi­se Pre­si­dent, Ope­ra­ting Sys­tems, Mic­ro­soft


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter