Za skladbu na želanie v Senzi TV zaplatíte 19,90 eura

V ne­de­ľu 1. 9. 2013 od­štar­to­va­la no­vá te­le­víz­na sta­ni­ca Sen­zi TV. Na jej na­la­de­nie pot­re­bu­je­te len di­gi­tál­ny pri­jí­mač. Na­la­de­nie sta­ni­ce je za­dar­mo, ale ak chce­te, aby za­hra­li pes­nič­ku, po kto­rej tú­ži­te, mu­sí­te si pek­ne za­pla­tiť.

Kto by ča­kal, že dô­chod­co­via ale­bo mi­lov­ní­ci žá­nrov po­nú­ka­ných na Sen­zi TV si bu­dú môcť kaž­dý deň dať za­hrať na že­la­nie, pek­ne sa mý­li. Sen­zi TV si za za­hra­nie jed­nej pes­nič­ky na že­la­nie úč­tu­je 19,90 eura! V prí­pa­de, že by ste si chce­li po­zrieť li­ves­tream na webe, prip­la­tiť bu­de­te mu­sieť 3 eurá me­sač­ne. Spo­me­dzi pop­lat­kov to nie je všet­ko. Oby­čaj­ný text, kto­rý sa zob­ra­zí v te­le­ví­zii, je spop­lat­ne­ný su­mou 7,90 eura.

Za­ují­ma­vé je, že ho­ci Sen­ziTV pat­rí do sku­pi­ny te­le­víz­nych sta­níc JOJ, mu­sí­te pla­tiť za je­ho inter­ne­to­vé sle­do­va­nie na roz­diel od JOJ, JOJ Plus či te­le­víz­nej sta­ni­ce Wau, kto­ré mô­že­te sle­do­vať na inter­ne­te bez­plat­ne.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter