Aukcia na frekvencie pre 4G sa blíži

Po­ten­ciál­ni zá­ujem­co­via o účasť v auk­cii ma­jú te­le­ko­mu­ni­kač­né­mu úra­du do sied­me­ho ok­tób­ra pred­lo­žiť po­nu­ky do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia

Auk­cia na frek­ven­cie pre sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie (4G) sa po­ma­ly blí­ži. Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR v stre­du zve­rej­nil vý­zvu na pred­kla­da­nie po­núk do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia. "Po­nu­ka do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia mu­sí byť do­ru­če­ná TÚ SR do sied­me­ho ok­tób­ra," in­for­mo­val ho­vor­ca úra­du Ro­man Vav­ro.

Elek­tro­nic­ká auk­cia na frek­ven­cie, kto­ré sú za­ují­ma­vé hlav­ne pre rých­ly pre­nos dát, by sa ma­la us­ku­toč­niť už ten­to rok. Do kon­zul­tá­cie k prip­ra­vo­va­nej auk­cii sa za­po­ji­li ok­rem tro­ji­ce ope­rá­to­rov Oran­ge, Te­le­kom a O2 aj Tower­com, Sat­ro a Swan. O vstup na slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh pre­ja­vi­la zá­ujem aj čes­ká spo­loč­nosť PPF Mo­bi­le Servic­es pa­tria­ca do sku­pi­ny naj­bo­hat­šie­ho če­cha Pet­ra Kellne­ra.

Ví­ťa­zi, kto­rí vzí­du z auk­cie sa mu­sia re­gu­lá­to­ro­vi za­via­zať, že pás­ma­mi 800 Mhz a 1800 Mhz pok­ry­jú as­poň štvr­ti­nu oby­va­teľ­stva už do kon­ca ro­ka 2015. Pás­mom 2600 MHz, kto­ré je vhod­né pre­dov­šet­kým pre hus­to za­sta­va­né ob­las­ti, bu­dú mu­sieť do kon­ca ro­ka 2015 pok­ryť mi­ni­mál­ne de­sa­ti­nu oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. Pok­ry­tie sa má pod­ľa kri­té­rií TÚ SR v nas­le­du­jú­cich ro­koch ďa­lej zvy­šo­vať.

Re­gu­lá­tor ur­čil aj mi­ni­mál­ne rých­los­ti. Tie ma­jú pred­sta­vo­vať as­poň 2 Mbit/s pre downlink a 256 kbit/s pre up­link. Ďal­šou pod­mien­kou TÚ SR je ná­rod­ný roa­ming. To zna­me­ná, že ví­ťa­zi auk­cie bu­dú mu­sieť os­tat­ným ope­rá­to­rom pos­kyt­núť prís­tup k svo­jej sie­ti. Pod­mien­ka je však ob­me­dze­ná len na pás­ma 900 a 1800 MHz.

Auk­cia na frek­ven­cie pre 4G sa us­ku­toč­ní v troch fá­zach. V kva­li­fi­kač­nej fá­ze bu­dú mu­sieť uchá­dza­či spl­niť pod­mien­ky da­né zá­ko­nom o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách a po­tom pos­tú­pia do auk­cie. V hlav­nej fá­ze bu­de ur­če­ný po­čet auk­čných blo­kov, kto­ré bu­dú pri­de­le­né kaž­dé­mu ús­peš­né­mu účas­tní­ko­vi. "Hlav­ná fá­za auk­cie je zlo­že­ná z jed­né­ho, ale­bo nie­koľ­kých pri­már­nych kôl a jed­né­ho dopl­nko­vé­ho ko­la," uvá­dza TÚ SR.

V pos­led­nej pri­ra­ďo­va­cej fá­ze bu­dú ús­peš­ným účas­tní­kom z hlav­nej fá­zy auk­cie pri­de­le­né kon­krét­ne frek­ven­čné blo­ky zod­po­ve­da­jú­ce ich ví­ťaz­ným po­nu­kám z hlav­nej fá­zy. Aukč­ný po­ria­dok účas­tní­kom auk­cie za­ka­zu­je aký­koľ­vek koor­di­no­va­ný pos­tup a vý­me­nu in­for­má­cií s cie­ľom ov­plyv­niť vý­sle­dok auk­cie. V prí­pa­de že tak uro­bia, bu­dú zo so sú­ťa­že vy­lú­če­ní, na­vy­še im pre­pad­ne aj ban­ko­vá zá­ru­ka.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter