ZTE Open s Firefox OS je v predaji

Te­le­fón ZTE Open s ope­rač­ným sys­té­mom Fi­re­fox OS, kto­rý bol pred­sta­ve­ný v ja­nuá­ri na CES 2013 v Las Ve­gas, je v pre­da­ji na eBay, a to v USA a v Spo­je­nom krá­ľov­stve. Svo­ji­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi obzvlášť neo­hú­ri. Má 3,5-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 320 × 480 pixelov, na za­dnej stra­ne 3,15 Mpix fo­toa­pa­rát, vnút­ri 1 GHz pro­ce­sor, 256 MB RAM a 512 MB vnú­tor­nej pa­mä­te, kto­rú mož­no roz­ší­riť po­mo­cou kar­ty mic­roSD.

Mo­zil­la po­zi­ciu­je svoj Fi­re­fox OS ako kon­ku­ren­ta pre An­droid a iOS, nie je to však je­di­ný vy­zý­va­teľ, na CES bol pred­sta­ve­ný aj Ubun­tu OS od spo­loč­nos­ti Ca­no­ni­cal a Ti­zen, za kto­rým sto­jí Sam­sung. ZTE Open nie je ani pr­vý mo­bil­ný te­le­fón s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom, už sme sa s ním moh­li stret­núť v mo­de­loch Geek­spho­ne Keon a Peak, kto­ré sa vy­pre­da­li krát­ko po svo­jom uve­de­ní na trh. ZTE Open s ce­nou 80 do­lá­rov (60 li­bier) je však dos­tup­nej­ší ako Keon a Peak, kto­ré stá­li 91, resp. 149 eur (78, resp. 130 li­bier).

Tým sa stá­va prí­ťaž­li­vej­ším aj pre vý­vo­já­rov ap­li­ká­cií. Prá­ve dos­tup­nosť ap­li­ká­cií je dô­le­ži­tý fak­tor ur­ču­jú­ci ús­peš­nosť plat­for­my me­dzi pou­ží­va­teľ­mi. Nap­rík­lad Win­dows Pho­ne je čas­to kri­ti­zo­va­ný pre ne­dos­ta­tok ap­li­ká­cií, a ho­ci si­tuácia sa už do is­tej mie­ry zlep­ši­la, tá­to plat­for­ma je v prio­ri­tách vý­vo­já­rov niž­šie, po­kiaľ ide o vy­dá­va­nie no­vých ap­li­ká­cií. Na­ďa­lej pre ňu chý­ba­jú niek­to­ré kľú­čo­vé ap­li­ká­cie, ako je nap­rík­lad ofi­ciál­na ap­li­ká­cia YouTu­be, kto­rú Goog­le blo­ku­je.

ZTE dú­fa, že na­lá­ka spot­re­bi­te­ľov na níz­ku ce­nu, no v sú­čas­nos­ti je už na tr­hu ve­ľa so­líd­nych mo­de­lov s Win­dows Pho­ne a An­droi­dom za ce­nu oko­lo 100 eur, tak­že to roz­hod­ne ne­bu­de mať ľah­ké.

Ďal­šie špe­ci­fi­ká­cie si mô­že­te po­zrieť v ta­buľ­ke.

zte_open_tab.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter