Šéf Oraclu: „Larry Page a Google sú zlo.“

CEO Orac­lu Larry Elli­son nie je zná­my prá­ve kra­so­re­če­ním. A svo­jim zvy­kom os­tal ver­ný aj v roz­ho­vo­re pre utor­ko­vú re­lá­ciu CBS This Mor­ning. Ho­vo­ri­lo sa v nej o App­le, Goog­le aj NSA. Elli­son a spo­lu­zak­la­da­teľ App­lu Ste­ve Jobs bo­li dob­rí pria­te­lia. Keď Charlie Ro­se zo CBS po­lo­žil otáz­ku, aká bu­de o bu­dúc­nosť App­lu bez Ste­va Job­sa, Elli­son od­po­ve­dal.: „To už vie­me, už sme to vy­skú­ša­li." Zjav­ne na­rá­žal na ob­do­bie 80. a 90. ro­kov, keď Jobs spo­loč­nosť do­čas­ne opus­til.

„Vi­de­li sme App­le so Ste­vom Job­som, vi­de­li sme App­le bez Ste­va Job­sa a za­sa sme vi­de­li App­le so Ste­vom Job­som," po­ve­dal Elli­son, pri­čom strie­da­vo uka­zo­val pr­stom na­hor, na­dol a za­sa na­hor. „A te­raz uvi­dí­me App­le bez Ste­va Job­sa," za­kon­čil, uka­zu­júc pr­stom na­dol.

Po­tom Elli­son ho­vo­ril o Goog­le, pri­čom dal jas­ne naj­avo, že roz­hod­ne nie je fa­nú­ši­kom Larry­ho Pa­gea. Pod­ľa ne­ho je Goog­le zlo (evil) a zod­po­ved­nosť za to ne­sie Pa­ge. Na­rá­žal tým na nie­koľ­ko­roč­ný spor oko­lo An­droi­du. Goog­le pod­ľa Elli­so­na zneu­ží­va prog­ra­mo­va­cí ja­zyk Orac­lu Ja­va na vý­voj sof­tvé­ru vo vlas­tnom ope­rač­nom sys­té­me. Fir­my sí­ce nav­zá­jom ne­sú­pe­ria, pre­to­že pô­so­bia v od­liš­ných ob­las­tiach, ale Elli­son sa ne­vie zmie­riť s tým, že Goog­le uk­ra­dol ich nás­troj.

Na­po­kon sa roz­ho­vor za­me­ral na bez­peč­nos­tné prob­lé­my a sle­do­va­nie NSA. Pod­ľa Elli­so­na je sle­do­va­nie pot­reb­né, ak sa chce Ame­ri­ka vy­hnúť úto­kom ako na toh­to­roč­nom ma­ra­tó­ne v Bos­to­ne.

Zdroj: theinquirer.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter