Bill Gates kritizuje Google pre projekt Loon

Pod­ľa bý­va­lé­ho šé­fa Mic­ro­sof­tu pot­re­bu­jú ľu­dia v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách viac než len inter­ne­to­vé pri­po­je­nie z „inter­ne­to­vých" ba­ló­nov.

„Keď umie­ra­te na ma­lá­riu, ni­ja­ký ba­lón vám asi veľ­mi ne­po­mô­že. Keď di­eťa dos­ta­ne hnač­ku, žiad­na webo­vá strán­ka mu od nej nep­ri­ne­sie úľa­vu," po­ve­dal Ga­tes v roz­ho­vo­re pre den­ník Bu­si­ness Week.

Ak­tuál­ne naj­bo­hat­ší člo­vek sve­ta svo­ji­mi slo­va­mi na­rá­žal na am­bi­cióz­ny pro­jekt Goog­lu Loon, kto­rý chce za pou­ži­tia stra­tos­fé­ric­kých ba­ló­nov dos­tať inter­ne­to­vé pri­po­je­nie aj do tých naj­za­pad­nu­tej­ších kon­čín.

„Ur­či­te ve­rím v di­gi­tál­nu re­vo­lú­ciu. Pri­pá­ja­nie zdra­vot­ných cen­tier a škôl k inter­ne­tu po­va­žu­jem za dob­rý ná­pad. Ten­to pro­jekt však pre sku­toč­ne chu­dob­né kra­ji­ny ne­má žiad­ny prí­nos," pok­ra­čo­val Ga­tes.

Ga­tes v roz­ho­vo­re spo­chyb­nil aj od­hod­la­nie Goog­lu pok­ra­čo­vať v pro­jek­toch, kto­ré pros­tred­níc­tvom webu Goog­le.org roz­be­hol v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Všet­ko sa vraj za­ča­lo sľub­ne. Goog­le naj­al zná­me­ho fy­zi­ka a epi­de­mio­ló­ga Larry­ho Brillian­ta, kto­rý mu mal po­môcť v reali­zá­cii veľ­kých plá­nov. „Po­tom to však všet­ko zru­ši­li. Te­raz už ro­bia len svo­je kľú­čo­vé ve­ci," po­ve­dal Ga­tes.

Pro­jekt Loon bol spus­te­ný ten­to rok v jú­ni. V sú­čas­nos­ti Goog­le tes­tu­je no­vú tech­no­ló­giu na zos­ta­ve 30 ba­ló­nov vy­pus­te­ných nad No­vým Zé­lan­dom. Ak všet­ko dob­re do­pad­ne, Goog­le ve­rí, že sa mu po­da­rí pro­jekt pre­niesť aj do iných ob­las­tí sve­ta. Ok­rem ší­re­nia inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách a mies­tach ďa­le­ko od ci­vi­li­zá­cie by ma­li ba­ló­ny po­má­hať aj pri prí­rod­ných ka­tas­tro­fách po ce­lom sve­te.

„Tá my­šlien­ka mô­že znieť bláz­ni­vo, čo­mu zod­po­ve­dá aj ná­zov pro­jek­tu Loon (cvok). Všet­ko je však pos­ta­ve­né na ve­dec­kom zá­kla­de," po­ve­dal už pred­tým Mi­ke Cas­si­dy, kto­rý pro­jek­tu šé­fu­je.

Goog­le sa v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách an­ga­žu­je aj pros­tred­níc­tvom svo­jej ini­cia­tí­vy Goog­le for Non­pro­fits. Tá spo­lup­ra­cu­je s rôz­ny­mi or­ga­ni­zá­cia­mi na zlep­šo­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Sú­čas­ne sa sna­ží vy­rie­šiť aj ne­dos­ta­tok vo­dy.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter