Okuliare Google Glass sa budú (možno) predávať za 300 dolárov. Prečo dnes stoja 1500?

Ak­tuál­na ce­na oku­lia­rov od Goog­lu je preh­na­ná. Pri ich ofi­ciál­nom uve­de­ní na trh by ma­la byť ove­ľa niž­šia. Vý­skum­ník Ja­son Tsai oča­ká­va, že oku­lia­re Goog­le Glass bu­dú stáť 299 do­lá­rov, keď sa dos­ta­nú do ofi­ciál­ne­ho pre­da­ja. Na­koľ­ko sa tzv. Explo­rers edí­cia, li­mi­to­va­ná na 8 000 ku­sov, pre­dá­va­la za 1 500 do­lá­rov, pôj­de o vý­raz­né zlac­ne­nie.

Je­ho slo­vá dá­va­jú zmy­sel. Ak sa po­zrie­me na kom­po­nen­ty, z kto­rých sú oku­lia­re vy­ro­be­né - po­dob­nú vý­ba­vu náj­de­me aj v in­te­li­gen­tných ho­din­kách Mo­to­ro­la Mo­toActv. Ho­din­ky vy­uží­va­jú to­tož­né sen­zo­ry, ma­jú ta­kis­to 8 GB pa­mä­te, do­ty­ko­vý dis­plej, GPS, Wi-Fi a Blue­tooth. Za­čiat­kom ro­ka 2012 sa to­to za­ria­de­nie pre­dá­va­lo za 199 do­lá­rov, nák­la­dy na vý­ro­bu bo­li v tej do­be 100 až 150 do­lá­rov.

Dis­plej, kto­rý je pou­ži­tý v oku­lia­roch by mal zvý­šiť vý­rob­né nák­la­dy o ďal­ších 30 až 35 USD. Na­koľ­ko má Goog­le 6,3 % vlas­tníc­tvo v spo­loč­nos­ti Hi­max, kto­rá dis­ple­je pre Glass vy­rá­ba, ce­na mô­že byť eš­te niž­šia. Ak sa cel­ko­vé vý­rob­né nák­la­dy po­hy­bu­jú oko­lo 200 do­lá­rov aj s re­zer­vou, po­tom pre­daj­ná ce­na 300 do­lá­rov nie je ne­realis­tic­ká. Sa­moz­rej­me, do ce­ny za­ria­de­nia tre­ba za­rá­tať nák­la­dy na je­ho vý­voj, vý­skum, mar­ke­ting a ďal­šie po­lož­ky - neo­ča­ká­va­me však, že by oku­lia­re stá­li toľ­ko, ako high-en­do­vé in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny.

Na roz­diel od nich, no­si­teľ­né za­ria­de­nia nie sú až tak po­pu­lár­ne. Ho­ci sú oku­lia­re Glass za­ují­ma­vým pro­duk­tom, lá­kať bu­dú naj­mä tech­no­lo­gic­kých nad­šen­cov, kto­rým ne­va­dí za­pla­tiť vy­ššiu su­mu. Ak chcú os­lo­viť ma­su, ce­na za­ria­de­nia mu­sí byť správ­ne nas­ta­ve­ná.

Dneš­ná ce­na 1 500 do­lá­rov, za kto­rú sa pre­dá­va­la tzv. Explo­rers edí­cia, je pod­ľa Tsaia ume­lo vy­tvo­re­ná. Tá­to ce­na bo­la ur­če­ná tech­no­lo­gic­kým nad­šen­com, kto­rí chce­li vy­skú­šať za­ria­de­nie me­dzi pr­vý­mi. Oku­lia­re si tak kú­pi­li iba ľu­dia, kto­rí ich sku­toč­ne chce­li a Goog­le si ta­kým­to spô­so­bom za­ru­čil, že si oku­lia­re ne­kú­pia ľu­dia, kto­rí im „ne­ro­zu­me­jú". Ne­po­cho­pe­nie tech­no­ló­gie by sa pre­ja­vi­lo na ne­ga­tív­nych re­cen­ziách a pro­duk­tu by to vý­raz­ne uš­ko­di­lo. Av­šak, ísť s ta­kou­to ce­nou na spot­re­bi­teľ­ský trh by bo­la sa­mov­raž­da.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter