Forrester: Tablety nahradia vo firmách bežné PC

Pod­ľa spo­loč­nos­ti Forres­ter mož­no v nas­le­du­jú­cich ro­koch oča­ká­vať vý­raz­ný ná­rast adop­cie tab­le­tov v kor­po­rá­ciách a v ro­ku 2017 bu­de tak­mer kaž­dý pia­ty pre­da­ný tab­let slú­žiť prá­ve vo fir­mách či ob­chod­ných or­ga­ni­zá­ciách. Mož­no ta­kis­to oča­ká­vať, že sa ten­to trend pre­ja­ví na ďal­ších pok­le­soch pre­da­jov PC pre kor­po­rát­nu sfé­ru.

Už ten­to rok bu­de pod­ľa spo­loč­nos­ti Forres­ter prib­liž­ne 12 % zo všet­kých pou­ží­va­ných tab­le­tov na­sa­de­ných prá­ve vo fir­mách, ale ten­to po­diel v bu­dúc­nos­ti po­ras­tie rých­lej­šie než cel­ko­vé pre­da­je tab­le­tov a v ro­ku 2017 to má byť pod­ľa ana­ly­ti­kov už 18 %. Vy­plý­va to zo sprá­vy Glo­bal Bu­si­ness and Con­su­mer Tab­let Fo­re­cast up­da­te 2013 to 2017, kto­rej autor­mi sú ana­ly­ti­ci Forres­ter Mi­chael O'Gra­dy a JP Gownder.

No­vá šan­ca na zis­ky pre vý­rob­cov

Forres­ter pred­pok­la­dá, že pre­da­je tab­le­tov vzras­tú zo 122 mi­lió­nov ku­sov v ro­ku 2012 na 381 mi­lió­nov ku­sov v ro­ku 2017 a po ce­lom sve­te po­tom bu­de vy­uží­va­ná do­ved­na už tak­mer mi­liar­da tab­le­tov. Kon­krét­ne to má byť 905 mi­lió­nov, za­tiaľ čo ten­to rok bu­de v pre­vádz­ke po sve­te 327 mi­lió­nov tab­le­tov, v ro­ku 2015 po­tom 654 mi­lió­nov a v ro­ku 2016 to má byť 795 mi­lió­nov. Viac poz­ri graf pod člán­kom.

Ana­ly­ti­ci Forres­te­ru sú v tom­to oh­ľa­de op­ti­mis­tic­kí i z hľa­dis­ka Mic­ro­sof­tu, kto­ré­mu sa za­tiaľ v ob­las­ti tab­le­tov ne­da­rí pre­sa­diť, ale naj­mä mo­de­ly s Win­dows 8/8.1 ma­jú pod­ľa ana­ly­ti­kov šan­cu na ús­pech. Pries­kum vy­ko­na­ný Forres­te­rom v ro­ku 2012 nap­rík­lad uká­zal, že 20 % za­mes­tnan­cov, kto­rí pra­cu­jú s in­for­má­cia­mi, by pre­fe­ro­va­lo na svo­jom ďal­šom tab­le­te prá­ve ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.

Ho­ci ak­tuál­ne pre­daj­né tren­dy uka­zu­jú, že tab­le­ty s An­droi­dom po­rá­ža­jú App­le, v pries­ku­me Forres­te­ru eš­te vy­šlo, že iPad pou­ží­va ako svoj hlav­ný pra­cov­ný tab­let ce­lých 52 % opý­ta­ných, ďal­ších 25 % pou­ží­va prís­troj s An­droi­dom a 4 % tab­let od Blac­kBerry. Čo sa tý­ka tab­le­tov s Win­dows, v 5 % prí­pa­dov iš­lo o mo­de­ly s Win­dows 7, v 2 % s Win­dows 8 Pro a len 1 % opý­ta­ných pou­ží­va­lo prís­troj s Win­dows RT.

Tab­le­ty ťa­hú­ňom IT aj biz­ni­su

V ro­ku 2017 po­tom má tab­let vlas­tniť 60 % kon­co­vých spot­re­bi­te­ľov z re­gió­nu Se­ver­nej Ame­ri­ky a 42 % z re­gió­nu Euró­py. No ce­los­ve­to­vý trh bu­de eš­te po nie­koľ­ko ro­kov tab­let­mi ne­na­sý­te­ný a ide o veľ­kú príl­eži­tosť pre vý­rob­cov, kto­rým v sú­čas­nos­ti vý­raz­ne kle­sa­jú pre­da­je PC. Do­kon­ca aj App­le, kto­rý v sú­čas­nos­ti za­ží­va v ob­las­ti tab­le­tov útlm, si má svo­ju po­zí­ciu vý­znam­né­ho hrá­ča dl­ho­do­bo udr­žať.

Čo sa tý­ka fi­riem, pred­po­ve­da­jú Mi­chael O'Gra­dy a JP Gownder, že sa ob­ja­via aj ďal­šie mo­de­ly BYOD, keď si za­mes­tnan­ci sa­mi za­pla­tia za pra­cov­ný tab­let vý­me­nou za to, že bu­dú môcť pou­ží­vať ta­ký mo­del, aký im vy­ho­vu­je. V sú­čas­nos­ti v kor­po­rá­ciách tab­le­ty vy­uží­va­jú hlav­ne ma­na­žé­ri a za­mes­tnan­ci, kto­rí ve­ľa ces­tu­jú, ale pos­tup­ne sa roz­ší­ria aj na ďal­šie po­zí­cie a sta­nú sa vša­dep­rí­tom­ný­mi. Ma­jú sa ta­kis­to stať no­vým nás­tro­jom tí­mo­vej spo­lup­rá­ce. Tab­le­ty sa po­tom ma­jú pod­ľa Forres­te­ru vďa­ka svo­jej pre­nos­nos­ti vý­raz­ne pre­sa­diť aj v zdra­vot­níc­tve, kde by sa moh­li stať uni­ver­zál­ny­mi nás­troj­mi pri prá­ci le­ká­rov a ses­tier.

tablety-install-base.jpg

Vý­voj poč­tu pou­ží­va­ných tab­le­tov. Zdroj: Forres­ter, august 2013

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter