Moto X – je toto skutočný dôvod, prečo Google kúpil Motorolu za 12,5 miliardy dolárov?

Goog­le pred tak­mer dvo­mi rok­mi od­kú­pil Mo­to­ro­lu za 12,5 mi­liar­dy do­lá­rov. Tá­to ak­vi­zí­cia vy­vo­la­la množ­stvo otáz­ni­kov - naj­mä ak ju po­rov­ná­me s kú­pou služ­by YouTu­be (1,7 mi­liar­dy) a Doub­leC­lick (3,1 mi­liar­dy). Nie­len­že bo­la Mo­to­ro­la nie­koľ­ko­ná­sob­ne drah­šia, dl­hú do­bu nep­ri­ná­ša­la reál­ny zisk. Od­po­ve­ďou na otáz­ku, pre­čo kú­pil Goog­le Mo­to­ro­lu, by mal byť smar­tfón Mo­to X.

Ten­to „Goog­le te­le­fón" po­nú­ka nie­koľ­ko za­ují­ma­vých vlas­tnos­tí a na tr­hu je dos­tup­ný (teo­re­tic­ky) v 504 ver­ziách. Ok­rem zá­klad­né­ho roz­de­le­nia s inter­ným úlo­žis­kom o veľ­kos­ti 16 a 32 GB (pa­mäť sa ne­dá roz­ší­riť po­mo­cou SD kar­ty) to­tiž Mo­to X po­nú­ka osem­násť rôz­nych za­dných kry­tov, čier­ny a bie­ly pred­ný pa­nel a 7 fa­reb­ných kom­bi­ná­cií šo­šo­viek.

O tom­to te­le­fó­ne sa v pos­led­ných týž­dňoch na inter­ne­te čas­to dis­ku­to­va­lo. Ob­ja­vi­lo sa via­ce­ro unik­nu­tých in­for­má­cií, napr. o tom, že Mo­to X bu­de pou­ží­va­te­ľa neus­tá­le (od)po­čú­vať. Po­dob­ne ako oku­lia­re Glass, aj Mo­to X mô­že­te ov­lá­dať po­mo­cou hla­su. Sta­čí za­dať prí­kaz „Okay Goog­le Now", te­le­fó­nu sa ne­mu­sí­te ani do­tý­kať. Te­le­fón do­ká­že po­mo­cou sen­zo­rov ak­ti­vo­vať aj tzv. Dri­ving Mo­de, umož­ňu­je tiež rých­lo fo­tiť, sta­čí za­triasť ru­kou. Mo­to­ro­la chce zjed­no­du­šiť pro­ces od­om­knu­tia za­hes­lo­va­né­ho te­le­fó­nu - na­mies­to hes­la sta­čí te­le­fón pril­ožiť k špe­ciál­ne­mu NFC že­tó­nu a za­ria­de­nie sa od­om­kne.

Prá­ve pou­ží­va­teľ­ská skú­se­nosť má byť dô­vo­dom, pre­čo bu­de te­le­fón za­ují­ma­vý pre ma­su ľu­dí. Ak sa po­zrie­me na tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie, te­le­fón mô­že­me ra­diť do stred­nej ka­te­gó­rie An­droi­dov. Nej­de o high-end, aký by sme od vlaj­ko­vej lo­de moh­li oča­ká­vať. Mo­to X vy­uží­va tzv. „X8 Mo­bi­le Com­pu­ting Sys­tem", kto­rý je tvo­re­ný pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon MSM8960DT (1,7 GHz, dve jad­rá) a dvo­ma Mo­to X čip­mi pre roz­poz­ná­va­nie hla­su a po­hy­bo­vé ov­lá­da­nie.

Me­dzi špič­ku ne­pat­rí ani dis­plej. 4,7-pal­co­vý AMO­LED dis­plej po­nú­ka roz­lí­še­nie 720p, kto­ré Mo­to­ro­la ob­ha­ju­je slo­va­mi: „Moh­li sme pou­žiť dis­plej s vy­šším roz­lí­še­ním, av­šak zby­toč­ne by žral ba­té­riu a nik­to by si nev­ši­mol roz­diel." Mo­to­ro­la v prí­pa­de svoj­ho te­le­fó­nu sľu­bu­je 24-ho­di­no­vú vý­drž pri nor­mál­nom pou­ží­va­ní všet­kých fun­kcií.

Sna­hou bo­lo náj­sť tzv. „sweet spot" - kom­pro­mis me­dzi vý­dr­žou, vý­ko­nom, ele­gan­ciou a pot­re­ba­mi bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Plas­to­vé te­lo na ofi­ciál­nych fo­tog­ra­fiách za­uj­me jed­no­du­chým di­zaj­nom.

Mo­to X sa pre­dá­va v Ame­ri­ke za 199 do­lá­rov pri dvoj­roč­nej via­za­nos­ti. Za ta­kých­to pod­mie­nok si mô­žu pou­ží­va­te­lia kú­piť HTC One, Sam­sung Ga­laxy S4 ale­bo iP­ho­ne 5.

Vy­bra­li by ste si z tej­to po­nu­ky prá­ve Mo­to X?

Zdroj: the­ver­ge.com 


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter