Nominácie na ocenenie IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2013

Tra­dí­cia ude­ľo­va­nia pres­tíž­nych cien IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA a IT PRO­JEKT ro­ka pok­ra­ču­je už tri­nás­ty rok. Cie­ľom je zhod­no­tiť od­bor­né a ma­na­žér­ske úsi­lie osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, oce­niť naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty, reali­zo­va­né v da­nom ro­ku. Ten­to rok pri­bud­la no­vá ka­te­gó­ria IT PRO­DUKT ro­ka s cie­ľom vy­zdvih­núť naj­ino­va­tív­nej­šie pô­vod­né slo­ven­ské pro­duk­ty.

Od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­vi­la aj ten­to rok šir­šiu no­mi­ná­ciu viac ako 200 osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Na zá­kla­de úda­jov z in­for­mač­ných do­taz­ní­kov po­ro­ta hla­so­va­ním zos­ta­vi­la už­šie no­mi­ná­cie pia­tich osob­nos­tí, pia­tich fi­riem, pia­tich pro­duk­tov a pia­tich pro­jek­tov bez ur­če­nia po­ra­dia, z kto­rých nes­kôr vy­be­rie dr­ži­te­ľov toh­to pres­tíž­ne­ho oce­ne­nia na rok 2013. Vý­sled­ky bu­dú vy­hlá­se­né 3. ok­tób­ra 2013 na sláv­nos­tnom po­du­ja­tí IT GA­LA.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2013 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):

Mar­cel Reb­roš (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Cis­co Slo­ven­sko)
Mar­tin Ku­ba­la (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Hewlett- Pac­kard SEE)
Mi­chal Tru­ban (CEO, Web­Sup­port.sk)
Mi­ros­lav Ma­jo­roš (pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Slo­vak Te­le­kom)
Vla­di­mír Mu­rín (ve­dú­ci di­ví­zie te­le­ko­mu­ni­ká­cií a poš­ty, Vý­skum­ný ús­tav spo­jov)

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2013 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):

EL­COM, s r. o.
ESET, spol. s r. o.
MO­NOG­RAM Tech­no­lo­gies, spol. s r. o.
Po­sAm, spol. s r. o.
Sy­gic, a. s.

V ka­te­gó­rii IT PRO­DUKT ro­ka 2013 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí) nas­le­du­jú­ci vý­rob­co­via a ich pro­duk­ty:

Fa­mi­ly by Sy­gic
Lo­ka­li­zač­ná ap­li­ká­cia pre iP­ho­ne a An­droid, kto­rá po­má­ha ro­di­čom chrá­niť ich de­ti a umož­ňu­je ce­lej ro­di­ne byť v kon­tak­te. V prí­pa­de pot­re­by mož­no jed­no­du­cho pos­lať SOS s pres­nou po­lo­hou všet­kým čle­nom ro­di­ny. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Sy­gic, a. s.

My­Log - GPS den­ník jázd s NFC
Za­zna­me­ná­va prej­de­né tra­sy na zá­kla­de sig­ná­lu GPS, auto­ma­tic­ky ich vy­hod­no­cu­je a ge­ne­ru­je me­sač­né expor­ty, fo­top­rí­lo­hy, pod­po­ru­je tech­no­ló­giu Blue­tooth a spúš­ťa­nie NFC, preh­ľa­dy sta­vov ta­cho­met­ra. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť ideas2mar­kets, s.r.o.

Oran­ge TV
TV služ­ba dos­tup­ná cez ľu­bo­voľ­né inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Sprís­tup­ne­nie vi­deo­po­ži­čov­ne a te­le­ví­zie cez tzv. mul­tis­creen - v mo­bi­loch, PC, tab­le­toch, na set-top boxoch. Vi­deo­po­ži­čov­ňa a TV ar­chív dos­tup­ný 7 dní do­za­du pre 17 sta­níc. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko, a. s.

Smart TV Box
IPTV te­le­ví­zia so smart fun­kcia­mi, kto­rú mož­no vďa­ka set-top boxu spus­tiť kde­koľ­vek na Slo­ven­sku s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním. Te­le­ví­zia bez me­sač­ných pop­lat­kov, via­za­nos­ti a pev­nej lo­ka­li­ty za­po­je­nia. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť ANTIK Te­le­com.

Uniq Tab­let
Mo­bil­ný do­ty­ko­vý po­čí­tač, kto­rý je ur­če­ný na prá­cu v exte­rié­ri ale­bo inter­iéri v ná­roč­ných pre­vádz­ko­vých pod­mien­kach. Vďa­ka pev­nej konštruk­cii a pruž­né­mu ob­vo­du z ter­mop­las­tic­kej gu­my je od­ol­ný pro­ti pra­chu, vo­de a pá­du. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť EL­COM, s.r.o, Pre­šov.

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2013 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí) nas­le­du­jú­ci rie­ši­te­lia a ich pro­jek­ty:

GreenWay a Ali­ter Tech­no­lo­gies: Tech­no­ló­gie pre elek­tro­biz­nis
Cie­ľom pro­jek­tu je naš­tar­to­vať a roz­vi­núť elek­tro­mo­bi­li­tu na Slo­ven­sku a v stred­nej Euró­pe pros­tred­níc­tvom kom­plexnej, pou­ží­va­teľ­sky jed­no­du­chej a ce­no­vo vý­hod­nej služ­by pre fir­my prep­ra­vu­jú­ce to­var do­dáv­ka­mi do 3,5 t. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Ali­ter Tech­no­lo­gies, a. s.

Ko­ši­ce IT Valley
Cie­ľom pro­jek­tu je vy­tvo­re­nie re­gio­nál­ne­ho par­tner­stva IT fi­riem, uni­ver­zít a sa­mos­prá­vy, kto­ré pris­pe­je k roz­ší­re­niu a skva­lit­ne­niu po­nu­ky vzde­lá­va­cích prog­ra­mov, vy­tvo­re­niu ši­ro­ké­ho por­tfó­lia pra­cov­ných príl­eži­tos­tí a vy­pra­co­va­niu stra­té­gie na do­siah­nu­tie pros­pe­ri­ty re­gió­nu vý­chod­né­ho Slo­ven­ska a pos­tup­né zvy­šo­va­nie kva­li­ty ži­vo­ta je­ho oby­va­te­ľov. Pro­jekt prih­lá­si­lo zdru­že­nie Ko­ši­ce IT Valley.

Op­tic­ký inter­net do me­nej roz­vi­nu­tých ob­las­tí
Cie­ľom pro­jek­tu je do­da­nie vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu do men­ších miest a me­nej roz­vi­nu­tých ob­las­tí, kde chý­ba rých­ly inter­net, di­gi­tál­na te­le­ví­zia, nao­pak, je tam vy­so­ká ne­za­mes­tna­nosť. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť ANTIK Te­le­com.

Ot­vo­re­né mes­to - pro­jekt in­for­mo­va­nia oby­va­te­ľov mes­ta Pre­šo­va
Hlav­ným cie­ľom pro­jek­tu sú ria­de­ným auto­ma­ti­zo­va­ným a efek­tív­nym spô­so­bom sprís­tup­niť ak­tuál­ne úda­je z vy­bra­ných agend pre ve­rej­nosť (ok­rem po­vin­ne zve­rej­ňo­va­ných). V ta­kej­to kom­plexnos­ti ne­pos­ky­tu­je úda­je zo svo­jich sys­té­mov žiad­na in­šti­tú­cia ve­rej­nej sprá­vy. Pro­jekt prih­lá­si­lo mes­to Pre­šov.

Re­gis­trá­cia a ve­ri­fi­ká­cia vo­li­čov na parla­men­tné a ko­mu­nál­ne voľ­by v Bur­ki­na Fa­so
Hlav­ným cie­ľom pro­jek­tu je re­gis­trá­cia vo­li­čov, nás­led­ná kon­tro­la re­gis­tro­va­ných vo­li­čov a očis­te­nie zoz­na­mu vo­li­čov od dup­li­ká­tov na zá­kla­de ve­ri­fi­ká­cie od­tlač­kov pr­stov. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť In­no­vat­rics, s.r.o.

O no­mi­ná­ciách roz­hod­la ko­mi­sia zos­ta­ve­ná z IT no­vi­ná­rov a zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií v zlo­že­ní: Ju­raj Sa­ba­ka (ITAS), Bo­ris Ty­ty­ka­lo (SI­TA), Jo­zef Šup­šák (eFO­CUS), On­drej Mac­ko (PC RE­VUE), Ján Šebo (CTF), Fi­lip Han­ker (Ži­vé.sk), Ivan Ko­pá­čik (ISA­CA), Ľubos­lav Lac­ko (IT­news.sk) a Mar­tin Drob­ný (IN­FOWARE).

Osob­nos­ti, kto­ré pri­ja­li no­mi­ná­ciu, hod­no­ti­la po­ro­ta z poh­ľa­du prí­no­su k tech­nic­ké­mu roz­vo­ju, k roz­vo­ju IT biz­ni­su na Slo­ven­sku. Zoh­ľad­ňo­va­la sa aj účasť v po­rad­ných or­gá­noch, pro­fe­sij­ných zdru­že­niach, an­ga­žo­va­nosť vo vzde­lá­va­ní, os­ve­te a in­for­mo­va­ní ve­rej­nos­ti. V prí­pa­de fi­riem sa hod­no­til vý­voj uni­kát­nych pro­duk­tov, uve­de­nie no­vých slu­žieb, vý­voz pro­duk­tov s vy­so­kým ob­sa­hom vlas­tnej pri­da­nej hod­no­ty, roz­voj no­vých tr­ho­vých seg­men­tov, in­ves­tí­cie do roz­vo­ja fir­my, spo­lup­rá­ca s aka­de­mic­kou sfé­rou a vý­skum­ný­mi ús­tav­mi či ve­rej­nop­ros­peš­né pro­jek­ty.

Prih­lá­se­né pro­jek­ty hod­no­ti­la po­ro­ta z poh­ľa­du prí­no­su pre cie­ľo­vú sku­pi­nu, z hľa­dis­ka ori­gi­nál­nos­ti rie­še­nia, ako aj pod­ľa re­fe­ren­cií pro­jek­tu. Zá­kla­dom hod­no­te­nia bo­li vý­sled­ky do­siah­nu­té v ro­ku 2012, po­ro­ta však pri­hlia­da­la aj na vý­voj v šir­šom ča­so­vom ho­ri­zon­te. Ne­vyh­nut­nou pod­mien­kou IT pro­duk­tov bol ich slo­ven­ský pô­vod. Pro­duk­ty sa hod­no­ti­li z hľa­dis­ka ino­va­tív­nos­ti a ori­gi­nál­nos­ti, di­zaj­nu a úžit­ko­vých vlas­tnos­tí, ako aj prí­no­su pre cie­ľo­vú sku­pi­nu.

Oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ a IT FIR­MA ro­ka 2013 bu­dú ude­le­né 3. ok­tób­ra 2013 na sláv­nos­tnom ve­če­re IT GA­LA. Vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií IT SUM­MIT a IT GA­LA or­ga­ni­zu­jú ITAS a Di­gi­tal Vi­sions, vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nov PC RE­VUE, IN­FOWARE a por­tá­lu IT­news.sk.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter