Národná banka chystá veľký nákup počítačov

NBS ide ku­po­vať vý­poč­to­vú tech­ni­ku za vy­še 1,2 mil. Eur. Mo­men­tál­ne hľa­dá to­tiž cez ve­rej­nú sú­ťaž hľa­dá do­dá­va­te­ľa, kto­rý jej do­dá po­čí­ta­če, mo­ni­to­ry, pa­mä­ťo­vé mé­diá, sof­tvér a ďal­šiu tech­ni­ku a prís­lu­šen­stvo za vy­še 1,2 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty. Naj­viac z to­ho plá­nu­je in­ves­to­vať do no­vých po­čí­ta­čov a mo­ni­to­rov, spo­lu vy­še 420 tis. eur.

Ako ďa­lej vy­plý­va z ozná­me­nia o vy­hlá­se­ní ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia uve­rej­ne­né­ho v úrad­nom ves­tní­ku Európ­skej únie, cen­trál­na ban­ka s ví­ťa­zom ten­dra uza­vrie kon­trakt na 42 me­sia­cov od za­da­nia zá­kaz­ky.

Ten­der je roz­de­le­ný na de­sať čas­tí pod­ľa dru­hu ob­sta­rá­va­nej tech­ni­ky, či prís­lu­šen­stva. Ví­ťaz tej­to sú­ťa­že pri­tom vzí­de z elek­tro­nic­kej auk­cie, kto­rá sa us­ku­toč­ní pre kaž­dú časť sa­mos­tat­ne. Zá­ujem­co­via o účasť v nej sa mô­žu hlá­siť do 9. sep­tem­bra.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter